08:38
Comentarii Adauga Comentariu

_ 'Niciodată, ca acum, omenirea nu a stat sub spectrul unui dezastru planetar': Pastorala cutremurătoare a unui episcop

'Niciodată, ca acum, omenirea nu a stat sub spectrul unui dezastru planetar': Pastorala cutremurătoare a unui episcop

Pastorala în integralitate este redată mai jos:

”Învierea lui Hristos, vindecarea de păcat, suferință și moarte și izbăvirea de întuneric și iad

„Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre.

El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat.”

(Isaia 53, 5)

Iubiți părinți slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiți credincioși,

Hristos a Înviat!

Slăvit să fie Dumnezeul părinților noștri pentru marea Sa iubire de oameni, pentru îndelunga Sa răbdare, pentru nemărginita Sa iertare și pentru atotbunătatea Sa! El ne-a întins, din Cer, mâna salvatoare și dumnezeiască, ridicându-ne din păcat, suferință și moarte și izbăvindu-ne de întuneric și iad, prin Întruparea, Pătimirea, Răstignirea, moartea și Învierea Fiului Său. Iisus Hristos Cel înviat din morți este icoana iubirii desăvârșite a Tatălui Ceresc, „căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Această mare taină a iubirii părintești o retrăim în mod real, în fiecare an, de Praznicul Învierii Domnului, drept pentru care, în noaptea de Paști, cântăm: „Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem «fraţilor» şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: «Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!” (Stihira Învierii de la Slava Laudelor).

Cine oare va putea să pătrundă și să înțeleagă taina lui Dumnezeu, prin care a ales modul izbăvirii neamului omenesc de întuneric, de moarte și de iad, dacă mintea lui nu va fi adumbrită și luminată de harul Duhului Sfânt, dacă nu-i va fi întemeiată pe piatra credinței fără de îndoială și nedumerire, de nu-i va fi ancorată în adevărul mântuitor și veșnic al Evangheliei lui Hristos? Hotărârea lui Dumnezeu de a salva „zidirea Sa cea căzută”, omul și umanitatea, a fost luată din veac, iar „la plinirea vremii” s-a petrecut așa cum El a rânduit, când Fiul Său a primit să facă ascultare de Tatăl, necondiționat și de bunăvoie. Sfinții Părinți ai Bisericii lui Hristos, cei de Dumnezeu purtători și inspirați de Duhul Sfânt, ne-au învățat că Fiul nu a fost constrâns de nimeni și de nimic în voința Lui, ci „voind S-a întrupat, voind a flămânzit, voind a însetat, voind a fost răstignit, voind a pătimit, voind a murit pe Cruce, în chinuri”, vărsându-Și sângele curat și dumnezeiesc, pentru spălarea și curățirea noastră, a oamenilor păcătoși. Cu 600 de ani înaintea acelui moment, Sfântul Prooroc Isaia, luminat de Dumnezeu, a deslușit taina libertății, a suferinței iubitoare, iertătoare și mântuitoare a lui Hristos, când a zis: „Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa” (Isaia 53, 7).

După chipul lui Hristos ne învață și Biserica Sa cum se cuvine să înțelegem asumarea vieții Mântuitorului în propria noastră viață. Ne-o spune Însuși Domnul, atunci când se adresează Apostolilor și, prin ei, nouă tuturor: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea (propria cruce) și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Prin urmare, noi, creștinii ortodocși, înțelegem cum se cuvine că vremea pregătitoare de dinaintea Sfintelor Paști – prin post, rugăciune și fapte bune, milostive – nu este o obligație sau o constrângere, ci o sfântă datorie, care decurge din asumarea liberă, de către noi, a unor privațiuni, a restrângerii unor libertăți și drepturi firești, spre a deveni vrednici de marele dar al Pătimirii, Răstignirii și morții Domnului, adică spre a fi părtași, în final, la bucuria, lumina și slava Învierii Lui. Înțelegerea și asumarea voită și liberă a modestei noastre jertfe ne îndreptățește să nădăjduim la accederea, în final, la „Taina biruinței vieții veșnice asupra morții, care ni s-a arătat nouă prin Învierea lui Hristos Cel Răstignit și devenit Lumina și înțelesul ultim al întregii vieți veșnice. Învierea lui Hristos din morți și trecerea de la viața aceasta, amestecată cu suferință și moarte, la o viață cu totul nouă și veșnică, arată, de fapt, rostul Întrupării Fiului lui Dumnezeu: El S-a făcut om, a trăit printre oameni și a împărtășit condiția vieții noastre pământești, până la moarte, pentru ca pe cei din păcate și din morminte să-i ridice la viața adevărată, lipsită de păcat și moarte, și anume la viața cerească sau veșnică, trăită în Dumnezeu și cu Dumnezeu”, după cum elocvent arată Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Iubiți fii duhovnicești,

Lumea în care trăim, a secolului XXI, este plină de curse, de capcane, unele ascunse, iar altele la vedere. Nimeni nu le poate identifica, evita sau depăși, dacă nu are învățătura cea sănătoasă și dacă nu urmează adevărul mântuitor și izbăvitor din strâmtorarea veacului. Sfântul Apostol Pavel ne arată, în Epistola către Efeseni, calea de urmat: „În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, și încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii” (Efeseni 6, 10-15).

Hristos Domnul a adus în lume Evanghelia Păcii. Încă de la Nașterea Sa în Betleem, îngerii au proclamat pacea între Dumnezeu și oameni și între oameni întreolaltă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Apostolilor le-a zis, înainte de Sfintele Sale Pătimiri: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35). Iar după dumnezeiasca Sa Înviere le-a dăruit Ucenicilor Săi pacea, zicând: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă” (Ioan 14, 27). Ceea ce a urmat, însă, nu a fost cu voia lui Dumnezeu și nici în rânduiala Fiului Său. Creștinii, ucenici ai lui Hristos și urmași ai Apostolilor, s-au divizat; Biserica lui Hristos s-a dezbinat și nu își mai regăsește unitatea pierdută acum un mileniu; iar Evanghelia, în loc să fie una a păcii, devine una a vrajbei, a neînțelegerii, a războiului religios și fratricid. Se ajunge, în cele din urmă, la o confruntare între imperii, între neamuri și popoare creștine și necreștine, care fie n-au primit mesajul și lumina Evangheliei lui Hristos, fie nu le-au înțeles sau, mai grav, le-au nesocotit. Profeția Mântuitorului, făcută poporului ales – „De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei” (Matei 21, 43) – este înfricoșătoare și stă ca o secure gata să taie legătura dintre pământ și Cer, dintre oameni și Dumnezeu-Tatăl, Cel care, prin Fiul, a instituit Împărăția Sa pe pământ, adică Biserica, „stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3, 15).

Biserica, ascultând glasul Întemeietorului ei, se roagă neîncetat pentru pacea dintre oamenii din fiecare țară, pentru pacea dintre popoare, pentru buna așezare a întregii lumi. În anii din urmă, se roagă fierbinte pentru încetarea conflictului din Țara Sfântă, pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru pace în întreaga lume, acolo unde sunt confruntări și nedreptăți, atrocități, asupriri, jefuiri, ucidere și moarte. Pământul este casa noastră, este raiul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu să-l iubim, să-l cultivăm, să-l prețuim și să-l chivernisim. Oare va îngădui Creatorul ca minți întunecate și demonice să transforme opera Sa în infern, iar capodopera Sa, omul, umanitatea și viața, în neant și în cenușă? Să nu fie! Să ne rugăm fierbinte, cu nădejde în mila și în ajutorul Lui, noi toți cei ce credem în Dumnezeu! Să fim uniți în rugăciune, căci, așa cum spune o vorbă românească, „mult pot puțini buni împreună”!

Niciodată, ca acum, omenirea nu a stat sub spectrul unui dezastru planetar. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze, să ne cutremure, chemându-ne la solidaritate, la unitate, la comuniune în rugăciune, pentru salvarea umanității, coroana creației divine. O umanitate mult îndepărtată, azi, de Legea și de poruncile lui Dumnezeu; o umanitate lipsită de conștiința păcatului și a nevoii de căință; o umanitate care a uitat să-și plece genunchii și să-și înalțe ochii spre Cer, pentru a-și recăpăta conștiința și dorința de îndreptare și împăcare.

Dragi părinți, dragi tineri,

Suntem un popor creștin, care a primit lumina Evangheliei lui Hristos acum două mii de ani, prin Sfântul Apostol Andrei - cel întâi chemat. Această lumină lină și divină a modelat sufletul, viața, familia și neamul nostru dreptcredincios și iubitor de Hristos. Am fost și am rămas creștini, cu toate că am trecut prin 45 de ani de îngheț comunist ateu, reușind să păstrăm credința și adevărul că Iisus Hristos, Cel înviat din morți a treia zi, este Fiul Dumnezeului Celui viu, Mântuitorul lumii.

Astăzi lumea este în fața unor provocări nemaitrăite, a unor salturi în știință și tehnologie cum nu au existat vreodată. Însă nu toate acestea și nu întotdeauna sunt puse în slujba luminii, a vieții, a demnității și libertății omului. Dimpotrivă, se pot constitui în tot atâtea capcane întinse de luciferul potrivnic lui Hristos, care încearcă să ne ocupe mintea, inima, ființa noastră cea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aruncând-o în suferință, în întuneric, moarte și iad, din cauza alegerilor greșite pe care le facem, a abuzului de libertate fără responsabilitate.

Când Dumnezeu a creat lumea și omul, „a privit toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Facere 1, 31). Să presupunem că toată știința și evoluția tehnologică sunt foarte bune și că oamenii care au făcut descoperiri au fost luminați de Dumnezeu. Dar modul folosirii acestor descoperiri poate fi greșit sau chiar rău, iar atunci nu este cu voia și pe placul lui Dumnezeu. Să cercetăm, așadar, lumea și duhurile ei, ne îndeamnă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan: „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume” (I Ioan 4, 1-3). Pentru noi, creștinii, și în special pentru cei tineri, cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt normă sau canon. Iată ce zice: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva” (I Corinteni 6, 12). Să fim, așadar, după îndemnul Sfântului Vasile cel Mare, „precum albinele, care zboară din floare în floare, dar numai din unele culeg polenul binefăcător și vindecător”.

Iubiți păstori de suflete,

Ne-a ajutat Dumnezeu și am finalizat proiectele noastre mai vechi: Cartea de rugăciuni pentru tot creștinul, Catehismul creștinului ortodox și Cărticica de rugăciuni pentru copii și tineri. Cartea de rugăciuni pentru bolnavi este un proiect în derulare, iar Catehismul și Cartea de rugăciuni pentru tineri, pe care le oferim în mod gratuit fiecărei familii creștin-ortodoxe și fiecărui copil și elev, le-am alcătuit și publicat împreună cu dumneavoastră, cu parohiile, și vă mulțumim că ați înțeles necesitatea lor, venind în ajutorul Episcopiei, spre a face împreună acest dar important și necesar. Vă binecuvântăm, vă prețuim, vă apreciem și vă însoțim în intensa activitate pe care o desfășurați cu copiii și tinerii, pe întreg cuprinsul eparhiei. În anul 2023, peste 12.000 de copii și tineri au participat la tabere și școli de vară, iar aceasta vi se datorează.

Tinerii sunt viitorul Țării, al Neamului și al Bisericii. Suntem datori să-i creștem frumos și creștinește, împreună – Familia, „biserica cea mică”, și Biserica, „familia cea mare”! Provocările pentru tinerii de astăzi sunt înspăimântător de grave și ucigătoare de suflete și vieți. Numai împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ocrotirea Maicii Domnului, îi putem păzi de cursele văzuților și nevăzuților vrăjmași.

Vă îndemnăm, de asemenea, să purtați multă grijă față de cei bătrâni și bolnavi. Unii dintre ei sunt singuri, copiii fiindu-le plecați prin toată lumea, pentru un trai mai bun. Biserica și preotul suplinesc lipsa celor plecați, cu dragoste, compasiune, dărnicie și filantropie. Este datoria noastră pastorală, așa cum am spus-o în mai multe rânduri: „Terenul pastorației credibile și convingătoare a preotului de ieri, de azi și pentru totdeauna este și va fi suferința umană, sărăcia, abandonul, umilința, nedreptatea, lipsa de speranță și, în final, deznădejdea și gândul că și Dumnezeu i-a uitat”. Să nu fie! Căci greu va fi răspunsul pe care va trebui să-l dăm în fața lui Hristos, Bunul Samarinean, când ne vom prezenta la Dreapta Judecată.

Anul 2024 este, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. Episcopia noastră, prin Sectorul social-filantropic, a demarat un proiect mai amplu, una dintre activitățile proiectului fiind săvârșirea cu prioritate a Tainei Sfântului Maslu în toate spitalele din cele două județe, Maramureș și Satu Mare.

Ați fost – și cred că veți fi în continuare –, în lumea tulburată de război și ură, slujitori ai adevărului, ai binecuvântării, ai binelui și păcii. Tot astfel, fiți, în viața păstoriților, speranță, echilibru, curaj, îmbărbătare, statornicie, model de râvnă pentru cele sfinte și exemplu de viețuire în familie, după chipul Sfinților și al părinților noștri sfinți. Mergeți în casele bătrânilor și bolnavilor! Nu așteptați până vă vor chema rudeniile lor pentru a-i spovedi și a-i împărtăși pentru ultima oară. Faceți-o înainte de acest moment, pentru a primi de la bătrânii noștri cu viață sfântă marea lor binecuvântare, care vă va fi de mare și mult folos în lucrarea și slujirea voastră. Vorbele înțelepte ale bătrânilor vor putea fi soluții pentru pastorația dificilă din vremurile pe care le trăim.

Hristos Domnul, Cel înviat din morți, să vă fie vouă, tuturor păstorilor duhovnicești, lumină, pace, bucurie și ajutor! Maica Domnului să vă apere și toți Sfinții Bisericii lui Hristos să vă fie însoțitori și sursă de inspirație în toată binecuvântata voastră lucrare preoțească, pusă în slujba Bisericii noastre și a Neamului nostru românesc!

Îmbrățișându-vă, cu dragoste sfântă de părinte, pe toți păstorii de suflete îndrumători, sfințitori și luminători, pe monahii neîncetat rugători din sfintele noastre mănăstiri și pe binecredincioșii creștini – copii, tineri și vârstnici – vă încredințăm ocrotirii Maicii Domnului și tuturor Sfinților din neamul nostru. Hristos Domnul să vă facă parte de pacea și de bucuria pe care au trăit-o Apostolii și Mironosițele femei când L-au văzut înviat, și să vă dăruiască sărbători pline de lumină, cu sănătate deplină, în toate familiile noastre binecuvântate din Maramureș și Sătmar, aflate în țară sau în străinătate!

Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

Al vostru, al tuturor, către Hristos Cel Înviat din morți de-a pururea rugător și împreună cu voi în bucuria pascală,

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului”.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ O, ironie glorioasă, de culoarea bomboanelor! Filmul Barbie a fost o grămadă roz aburindă de ură pentru bărbați neon care glorifica femeile - dar numai Ken primește premiul la Oscar... Și nimeni nu râde mai tare decât KENNEDY

_ În imagine: Madeleine McCann îl suspectează pe Christian Brueckner petrecând cu prietenii la petrecerea sa de ziua lui plină de băutură, la doar câteva săptămâni după ce a fost interogat pentru prima dată despre copilul dispărut

_ Femeia îi cere soțului să-și cumpere 'tampoanele cu aripi' din magazin - iar internetul este lăsat isteric din cauza a ceea ce aduce el înapoi

_ O luptă vicioasă pentru putere în interiorul echipei sale de Formula 1 se află în spatele scandalului „mesajelor sexuale” care amenință să-l răstoarne pe soțul lui Geri? Raportează ALISON BOSHOFF și KATIE HIND

_ Germania își vinde din Bitcoin?! Un portofel cripto etichetat 'Guvernul German (BKA)' a început să mute din cea mai bună criptomonedă a lumii

Țoapa pură: "Și eu am fost olimpică la română, dar nu m-am lăudat cu asta" - a declarat Gabriela Firea...

_ Starul din One Day, Leo Woodall, a fost agresat la școală, dar acum este prezentat drept noul Brad Pitt, deoarece actorul atrage un număr record de 15 milioane de telespectatori... al cărui tată adulți a rugat: „Nu fi actor!”

_ Cât de delicată parenting-ul și terapia i-au creat pe cei mai singuratici, neputincioși, deprimați și înfricoșați tineri vreodată. ABIGAIL SHRIER dezvăluie șase tactici de „terapie proastă” care ar putea dăuna copiilor tăi

_ Drumul lui Raye către succes: de la abandonul școlar până la de șapte ori nominalizată la premiul BRIT - o privire înapoi asupra călătoriei ei către faimă în timp ce bate recordurile stabilite de Robbie Williams, Craig David și Gorillaz

_ „Poliția Met face zone interzise pentru evrei”: șeful organizației caritabile critică forța care l-a amenințat cu arestarea pentru că este „deschis evreu” lângă marșul din Gaza – în timp ce el promite o demonstrație în masă ca răspuns

_ Cele cinci trăsături de personalitate care dovedesc că ai găsit cu adevărat „The One”, de la Tinder, expertul în întâlniri Paul Brunson: Faceți testul nostru pentru a vedea dacă dragostea TA va rezista testului timpului

_ De ce mă reduc în sfârșit de la casa visurilor mele: formau un cuplu de aur de la Hollywood, dar la un deceniu după ce soțul lui Susan George a murit în brațele ei, ea dezvăluie că își ia rămas bun de la idilei fermei din Somerset.

_ Regele Frederik și Regina Maria a Danemarcei salută binevoitorii în timp ce participă la prima slujbă de duminică a domniei noului monarh în afara unei catedrale înzăpezite din Aarhus - cu regina plecată, Margrethe, alături de ei

_ Simulated microgravity affects sleep and physiological rhythms, study finds

_ Biden spune „Am făcut tot ce am putut la graniță”: președintele spune „da-mi puterea, dă-mi patrula, dă-mi judecătorii” într-un dezgust în fața Casei Albe, în timp ce Congresul negociază proiectul de lege privind imigrația

_ Fanii sărbătoresc intrarea pe furiș în Super Bowl îmbrăcați în personalul Sky Sports... în timp ce evită biletul de 10.000 de lire sterline pentru a-i vedea pe Kansas City Chiefs câștigând titlul înainte de a se bucura pe rețelele sociale

_ Ca racheta: BNR anunță ca economia României va crește în 2024 și 2025, dar tot pe consum, nu pe investiții!

_ Actorii Şerban Pavlu şi Vlad Linţă, pe scena ARCUB în două reprezentaţii 'Bazinul de nord' în regia lui Alexandru Mâzgăreanu

_ Cinci rânduri amare FIECARE cuplu are - dar se poate rezolva cu ușurință: cei mai buni terapeuți de relații din lume (care sunt căsătoriți fericiți de 36 de ani) își oferă sfatul experților despre cum să lupte corect

_ După ce grupurile evreiești l-au condamnat pe Keir Starmer pentru că l-a sprijinit pe un candidat care a acuzat Israelul pentru atrocitatea Hamas, criticii cer să știe dacă laburiștii s-au schimbat cu adevărat

_ Virgil Guran a răbufnit: Invit primarii PNL care stau şi pe la noi şi pe la PSD să plece

_ H&M s-a rătăcit? Pe măsură ce CEO-ul mărcii suedeze renunță în mod neașteptat, reclamele care „sexualizează” copiii, „rasismul ocazional” și un boicot asupra prezenței sale în Israel l-au văzut în urma rivalilor săi.

_ Primul Congres Forţa Dreptei, sâmbătă, la Palatul Parlamentului / Formaţiunea îşi alege conducerea naţională şi îşi prezintă candidaţii la alegeri

_ Proiectul MicroMac de 7 USD recreează un Macintosh 128k pe Raspberry Pi Pico

_ Fierbinte la eșecul campaniei: agentul serviciilor secrete jefuit, WH Spox batjocorit după ce Biden l-a sprijinit

_ Fanii Prințului Harry glumesc că Damian Lewis, alăturându-se Ducelui la serviciul Invictus, va „prinde câteva sfaturi pentru un rol viitor” – după ce Royal a spus că vrea ca starul de la Hollywood să-l joace în The Crown

_ Mărturia despre depunerea senatorului Lankford din 2010 st�rnește indignare � Comentariile despre copiii de 13 ani pot fi de acord cu suprafețele sexuale după ce a fost compromisă legea de frontieră

_ 'Patriarhul' a fost arestat: Ducea o viață de lux alături de familia lui din bani obținuți de pe urma traficului de persoane

_ Transmiterea Regelui Frederik și Regina Maria a Danemarcei au pus un front unit pe fondul zvonurilor rupturi, când ajung în Suedia pentru prima lor vizită de stat și sunt întâmpinați de Regele Carl Gustaf și Regina Silvia

_ Mai multă mizerie de tren, pe măsură ce șoferii Aslef de pe Northern și LNER anunță grevă în luna viitoare - după ce lucrătorii de la cinci companii feroviare votează pentru continuarea grevei pentru încă șase luni

_ Sute de motocicliști se adună pentru a participa la o plimbare memorială pentru motociclistul păros Dave Myers după moartea starului BBC din cauza cancerului - în timp ce cel mai bun prieten Si King își trimite cele mai bune urări în loc să li se alăture

_ Lista celebrităților Great British Bake Off 2024 a fost dezvăluită: Mel B, Oti Mabuse, Danny Dyer se numără printre vedete, în timp ce Rhod Gilbert se îndreaptă spre cort pe fondul luptei împotriva cancerului

_ Cheia pentru a-ți aminti unde ți-ai lăsat cheile? Dezordinea-ti creierul. Și această carte fascinantă a unui profesor de neuroștiințe care studiază memoria pentru a câștiga existența vă va arăta cum să o faceți...

_ Bătălia lui Sue Gray pentru controlul muncii: GLEN OWEN și DAN HODGES dezvăluie modul în care mâna dreaptă „supraveghetoare” a lui Starmer complotează împotriva lui Blairite în confruntarea cu pârghiile puterii

_ Momentul în care avionul militar rusesc „care transportă 65 de prizonieri ucraineni” se prăbușește într-o minge de foc uriașă în regiunea de graniță: Kremlinul spune că aeronava a fost doborâtă de „rachetele folosite de Occident”

_ Columnist Bloomberg declară că opoziția față de carnea cultivată �n laborator este �nesiguranță culturală conservatoare�

_ Opiniile anti-sioniste protejate în hotărârea de referință a tribunalului, deoarece a fost în favoarea unui profesor demis de la Universitatea din Bristol, care a numit „mișcarea sionistă” unul dintre „cinci piloni ai islamofobiei”.

_ „Emularea comuniștilor chinezi nu este cea mai bună modalitate de a combate comuniștii chinezi” – Tucker Carlson îl intervievează pe senatorul Rand Paul despre Ce se află cu adevărat în spatele interdicției TikTok (VIDEO)

_ Specialiștii ANM au emis Cod Galben pentru jumătate de țară: ploi puternice și scad temperaturile/ HARTĂ

_ Guvernul pregătește 'Ordonanța Cîrstoiu' (surse)

_ Sprijinul forței de muncă în rândul musulmanilor scade pe fondul reacțiilor la poziția lui Keir Starmer în Israel... cu partidul care se confruntă cu o provocare electorală secundară din partea lui George Galloway în Rochdale

_ Super Bowl 2024 - Kansas City Chiefs 3-10 San Francisco 49ers: scor live și actualizări în timp ce Usher urcă pe scenă pentru spectacolul de pauză după ce Travis Kelce, furios, a țipat la Andy Reid pe margine în fața lui Taylor Swift

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Britanicii confirmă cifrele ucrainene - Câți militari au pierdut rușii de la începutul războiului

_ Regândirea ciclurilor soarelui: Noul model fizic întărește ipoteza planetară

_ Moment romantic în care un bărbat folosește un sistem de sonorizare a avionului pentru a cere iubitei lui la mijlocul zborului

_ Sunt antrenor de întâlniri - iată cele cinci semne cheie că relația ta s-a încheiat și ar trebui să pleci

_ Parlamentul din Tirana votează acordul pentru construirea de centre pentru migranți în Albania cu sprijinul Italiei

_ Hakuho, cel mai mare luptător de sumo din toate timpurile, este retrogradat umilitor după ce este considerat responsabil pentru actele violente comise de protejatul său în vârstă de 22 de ani

_ Fury, deoarece HMRC anunță că va închide definitiv liniile de asistență fiscală timp de șase luni din aprilie până în septembrie și va permite a 100 de angajați ai serviciului pentru clienți să lucreze o săptămână de trei zile în timpul verii

_ „Cel mai bătrân bărbat din lume” își sărbătorește „123 de ani de naștere” în Brazilia, deoarece familia dezvăluie că este încă „în stare bună de sănătate”

_ Reclamă falsă! Cumpărătorii derutați împărtășesc defecte de ambalare care i-au făcut să ia dublu

_ Mama lui Navalnîi, devastată: vor să-l îngroape în secret

_ CCTV înfiorător arată un monstru, în vârstă de 38 de ani, care a ucis o lucrătoare sexuală, în vârstă de 41 de ani, apoi i-a dat foc trupului într-un parc de țară cumpărând un ferăstrău, roabă și produse de curățat în încercarea de a-i acoperi urmele.

_ Licențiat, 49 de ani, care fusese singură toată viața, se căsătorește cu o ucraineană pe care a cunoscut-o după ce a ajutat-o ​​când a fugit din țara ei devastată de război - și chiar îl convinge pe Arhiepiscopul de Canterbury să-l binecuvânteze

_ Pământul va fi lovit de a doua furtună solară AZI, cu 75% șanse de întrerupere a radioului, satelitului și GPS-ului, avertizează NOAA

_ Ursula von der Leyen anunţă că o navă cu ajutor umanitar pleacă spre Gaza

_ Pactul dictatorilor. Putin şi Kim Jong-un au semnat: Rusia şi Coreea de Nord îşi vor oferi tot ajutorul militar disponibil în cazul în care cealaltă parte este atacată

_ Thomas Hitzlsperger - Sunt optimist în ceea ce priveşte şansele României de a trece de faza grupelor la EURO

_ Dezvăluit: primele zece nume de câini cele mai populare în 2024  - inclusiv porecla inspirată de Bella, Luna și Taylor Swift


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7

Nr. de articole la aceasta sectiune: 405, afisate in 7 pagini.