11:28
Comentarii Adauga Comentariu

Fluierul va prezinta: LEGEA privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeniLegea nr. 189/1999 − Republicare

Legea nr. 189/1999 − Republicare*)

M. Of. nr. 516 din 8 iunie 2004

L E G E A

privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

 

ARTICOLUL 1

Exercitarea iniţiativei

(1) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi (2) sau, după caz, ale art. 150 din Constituţie, republicată, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

(2) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă întocmită în temeiul art. 74 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor organice sau ordinare, iar în temeiul art. 150 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor constituţionale. 

ARTICOLUL 2

Comitetul de iniţiativă

(1) Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet de iniţiativă alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot. 

(2) Nu pot face parte din comitetul de iniţiativă persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice. 

(3) Constituirea comitetului de iniţiativă se face printr-o declaraţie autentificată la un notar public, cuprinzând scopul iniţiativei, numele, prenumele, calitatea de alegător şi domiciliul membrilor, precum şi declaraţia că aceştia nu încalcă prevederile alin. (2). Răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale. 

(4) Comitetul de iniţiativă reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după semnarea de către aceştia a listelor de susţinători prevăzute în prezenta lege. Componenţa comitetului de iniţiativă se aduce la cunoştinţă, împreună cu propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea este scutită de plata oricărei taxe. 

(5) Comitetul de iniţiativă asigură înregistrarea propunerii legislative la Camera competentă a Parlamentului, în termen de cel mult 6 luni de la data publicării acesteia. După împlinirea acestui termen, propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o nouă iniţiativă legislativă, în condiţiile prezentei legi. 

(6) Comitetul de iniţiativă va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de voturi, un preşedinte care să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale. 

ARTICOLUL 3

Propunerea legislativă

(1) Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte de comitetul de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de lege şi va fi însoţită de o expunere de motive semnată de toţi membrii comitetului. 

(2) În vederea publicării, propunerea legislativă se avizează, în prealabil, de Consiliul Legislativ. 

(3) Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la sesizare şi se publică o dată cu propunerea legislativă. 

(4) Propunerea legislativă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în maximum 30 de zile de la emiterea avizului de către Consiliul Legislativ. 

(5) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de către un membru al comitetului de iniţiativă, împuternicit în acest scop. Împuternicirea se semnează de membrii comitetului de iniţiativă şi va fi însoţită de actul de constituire a acestuia, prevăzut la art. 2 alin. (3). Împuternicitul răspunde şi de publicarea propunerii legislative. 

ARTICOLUL 4

Semnăturile susţinătorilor

(1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetăţenilor, prin semnarea de către aceştia a listelor de susţinători. 

(2) Listele de susţinători se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a ţării şi cuprind: denumirea propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei şi identificarea Monitorului Oficial al României, Partea I, în care aceasta a fost publicată, judeţul şi localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa susţinătorii; numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, menţionarea actului de identitate şi a codului numeric personal; semnăturile susţinătorilor. Este interzis orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de susţinători. 

(3) Lista de susţinători întocmită, precum şi semnătura dată, cu încălcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate în considerare. Semnătura valabilă la data când a fost acordată nu poate fi infirmată ulterior. 

(4) Pentru municipiul Bucureşti în loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplică şi altor municipii alcătuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale. 

(5) Formularele pentru listele de susţinători se imprimă pe coli de hârtie format A4, detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a colii şi cuprind prevederile menţionate la alin. (2), cu excepţia celor referitoare la susţinători, care se completează de mână, atunci când aceştia semnează lista. 

(6) Fiecare pagină imprimată a listei de susţinători se semnează de către un membru al comitetului de iniţiativă sau de o altă persoană împuternicită în scris de comitet pentru a întocmi lista. Persoana împuternicită nu poate fi desemnată decât dintre susţinători. 

(7) Listele semnate de susţinători se păstrează în dosare, pe localităţi, şnuruite şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la alin. (6). 

(8) Exemplarul în original al listelor se păstrează la Curtea Constituţională, iar o copie a acestuia, la Parlament. 

ARTICOLUL 5

Atestarea listelor de susţinători

(1) Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor se face de către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi prin funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de susţinători, iar în ceea ce priveşte domiciliul, în colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul. 

(2) În vederea atestării, dosarul cuprinzând listele în original cu datele şi semnăturile susţinătorilor din localitate se depune la primărie. Orice persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste. Contestaţia se face numai în scris şi se adresează primarului. Acesta, în cazul în care contestaţia priveşte realitatea semnăturii, o soluţionează, solicitând susţinătorului să confirme semnătura. Dacă susţinătorul nu poate să confirme semnătura sau refuză să o facă, se aplică prevederile art. 4 alin. (3). Dispoziţia primarului poate fi contestată la judecătorie, care o va soluţiona cu citarea părţilor, potrivit procedurii ordonanţei preşedinţiale. 

(3) Atestarea de către primar a listei de susţinători se face prin semnătura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de împuternicire, dacă este cazul, şi a datei când s-a făcut atestarea, precum şi prin aplicarea ştampilei. Dacă primarul a solicitat sprijinul organului local de poliţie, va semna şi reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnătura se aplică pe ultima copertă a dosarului cuprinzând listele verificate, aflat la comitetul de iniţiativă, după ce a fost confruntat cu cel depus la primărie. Aspectele neatestate se elimină din listă, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3). 

(4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la primărie. După atestare lista de susţinători nu mai poate fi contestată potrivit alin. (2). 

ARTICOLUL 6

Înregistrarea propunerii legislative

(1) Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, însoţită de expunerea de motive şi de originalele listelor de susţinători, se înregistrează la Camera competentă a Parlamentului, la cererea semnată de membrii comitetului de iniţiativă. Cererea cuprinde şi împuternicirea a cel mult 5 membri care reprezintă comitetul de iniţiativă în vederea promovării şi susţinerii iniţiativei după înregistrare. 

(2) Camera Parlamentului la care a fost înregistrată iniţiativa legislativă a cetăţenilor va trimite originalele listelor de susţinători la Curtea Constituţională, păstrându-şi o copie a acestora. 

(3) Înregistrarea propunerii ca iniţiativă legislativă se face numai cu respectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (5). 

(4) În cazul în care, la data înregistrării, nu sunt atestate toate listele de susţinători ca urmare a nerespectării termenului prevăzut la art. 5 alin. (4), preşedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operaţiunilor de atestare. În acest caz, listele de susţinători depuse în completare, dar nu mai târziu de 7 zile de la atestare, se consideră în termen. 

(5) Pentru verificarea de către Curtea Constituţională a condiţiilor de exercitare a iniţiativei se vor trimite acesteia numai liste de susţinători atestate. 

ARTICOLUL 7

Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională

(1) Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa, va verifica:

a) caracterul constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei;

b) îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători prezentate sunt atestate potrivit art. 5;

c) întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 74 şi, după caz, la art. 150 din Constituţie, republicată, precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de aceleaşi articole. 

(2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale va desemna un judecător ca raportor şi va stabili termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei. 

(3) Curtea Constituţională se pronunţă în termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative şi în termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constituţiei. 

(4) Decizia sau, după caz, hotărârea Curţii Constituţionale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(5) De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare. În acest din urmă caz Curtea Constituţională se pronunţă şi asupra constituţionalităţii propunerii de revizuire a Constituţiei, potrivit art. 146 lit. a) din Constituţie, republicată. 

ARTICOLUL 8

Răspunderi

În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege membrii comitetului de iniţiativă şi persoanele împuternicite de acesta sunt considerate funcţionari publici şi se bucură de protecţia legii, acordată celor care exercită o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, acestora le revine şi răspunderea prevăzută de lege pentru funcţionarii publici. 

ARTICOLUL 9

Şantajul

Constrângerea unei persoane sau inducerea ei în eroare ori determinarea ei în orice alt mod ca împotriva voinţei sale să semneze lista de susţinători constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

ARTICOLUL 10

Uzurparea de calităţi oficiale

Folosirea fără drept a calităţii de membru al comitetului de iniţiativă sau de împuternicit al acestuia se pedepseşte, în condiţiile prevăzute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calităţi oficiale, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

ARTICOLUL 11

Refuzul nejustificat de a atesta listele de susţinători

Refuzul primarului de a atesta listele de susţinători în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. 

ARTICOLUL 12

Punerea în mişcare a acţiunii penale

Punerea în mişcare a acţiunii penale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 9 şi 10, se face din oficiu. 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii finale

Legea nu se aplică iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, cu privire la care Curtea Constituţională s-a pronunţat până la data intrării ei în vigoare. *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999. 
ANEXA: Curtea Constitutionala: Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Sediul materiei

Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni este reglementată de dispozițiile art.146 lit.j) din Constituție și de art.48-49 din Legea nr.47/1992.

Legislație incidentă: Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004.

Autorii sesizării

Curtea Constituțională își exercită atribuția prevăzută de art.146 lit.j) din Constituție din oficiu sau la sesizarea președintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat inițiativa legislativă a cetățenilor.

Obiectul sesizării

1. iniţiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituţiei, care poate aparţine unui număr de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, care provin din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acesteia (art. 150 din Constituţie);

2. iniţiativa legislativă a cetățenilor, care aparţine unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative [art. 74 alin. (1) din Constituţie].

Sesizarea Curții Constituționale

Din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa legislativă a cetăţenilor.     

Procedura

La primirea sesizării, preşedintele Curţii Constituţionale desemnează judecătorul-raportor şi stabileşte termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei.

În exercitarea acestei atribuţii,Curtea Constituţională se pronunţă asupra:

a) caracterului constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor;

b) îndeplinirii condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători sunt atestate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora;

c) întrunirii numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei,  prevăzut la art.74 alin.(1) sau, după caz, la art.150 alin.(1) din Constituție, republicată, precum şi asupra respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituțională pronunță, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. B. d) din Legea nr.47/1992, o hotărâre. Aceasta se adoptă cu votul majorității judecătorilor Curții.

Comunicarea hotărârii

Hotărârea Curții Constituționale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o [art.7 alin.(4) din Legea nr.189/1999, republicată].

Efecte

De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare [art.7 alin.(5) din Legea nr.189/1999, republicată].       

Toate actele pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.
TITLUL VII - Revizuirea Constituţiei

Iniţiativa revizuirii ARTICOLUL 150

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Procedura de revizuire ARTICOLUL 151

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

Limitele revizuirii ARTICOLUL 152

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

HOROSCOP 21 IANUARIE 2020: Patru zodii vor avea parte astăzi de schimbări neașteptate în plan financiar

"Autoportretul" lui Vincent van Gogh, expus la galeria de artă din Oslo, este autentic

Trei rachete au căzut în apropiere de ambasada SUA din Bagdad

Înalta Curte - Decizie în cazul recursului în casație depus de Liviu Dragnea

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

AUSTRALIAN OPEN | Irina Begu și Monica Niculescu joacă astăzi în primul tur

Donald Trump și Greta Thunberg se vor afla față în față la Forumul Economic de la Davos

CCR ar putea discuta sesizarea Avocatului Poporului legată de prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Virus misterios: China anunță un al patrulea deces

Procurorul general interimar al României: Rechizitoriul din cazul Colectiv "a dispărut" din calculatorul procurorului de caz cu două săptâmâni înainte ca dosarul să fie trimis în instanță

CNN: Trump și-a ales echipa de avocați în funcție de capacitatea acestora de a-l apăra la TV

Trump se va întâlni la Davos cu președintele irakian și șefa Comisiei Europene

China anunță al patrulea deces cauzat de noul tip de coronavirus

CITATUL ZILEI

Ministerul Justiției publică, marți, lista propunerilor pentru șefia DNA, DIICOT și PG

ORA 18.00: EDIȚIE SPECIALĂ MARIUS TUCĂ SHOW. Invitat Dorin Dumitran, profilerul criminalului Gheorghe Dincă

O școală din Dolj, acuzată că a inventat elevi pentru a păstra posturile de director și secretar | VIDEO

Coreea de Sud va trimite în strâmtoarea Ormuz o unitate antipiraterie, dar independent de misiunea coordonată de SUA

AUSTRALIAN OPEN | Simona Halep - Jennifer Brady, live 10:00. Halep începe cursa pentru al treilea trofeu de Grand Slam al carierei

JOT Lausanne 2020: România, locul 5 la sanie pe echipe mixte

CCR dezbate, marți, excepția de neconstituționalitate pe OUG privind Codul administrativ

Belgia: Patru copii ale căror mame au luptat alături de jihadiști în Siria au fost repatriați

Un castel din România, pe lista celor "50 de locuri din lume pe care trebuie să le vezi înainte să mori". În top se mai află Capela Sixtină sau Catedrala Notre Dame

Pesta porcină ne-a lăsat fără porcul de Crăciun, gripa aviară ne va lăsa fără puiul de fiecare zi

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE. LA BERLIN SI LA MUNCHEN S-A TERMINAT "SI CIOCOLATA SI URSULETII" CRIZA IMIGRANŢILOR. Germania suspendă acordurile SCHENGEN şi reintroduce controalele la frontieră

Turcan: Moțiunea pe care PSD o anunță nu ar trebui să treacă, matematica este în defavoarea lor

Serviciile de inteligență confirmă: Noul lider ISIS este chiar unul dintre membrii fondatori

Elev de clasa a șasea, transportat cu ambulanța SMURD la spital. Poliția Constanța: Primele cercetări arată că elevul s-a aruncat de la etaj

Turcan: Vor fi discuții mai aplicate cu forțele de dreapta,dacă PNL n-are șanse să câștige Primăria

Percheziții la Sibiu și Alba, la persoane bănuite că au cumpărat animale cu bancnote euro false

FOTO | Cinci lei mor de foame în cuști la o grădină zoologică: nu sunt bani pentru a le fi cumpărată hrană | Imagini greu de privit

Vaslui: Percheziții domiciliare în orașul Murgeni la persoane bănuite de furturi

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 21 ianuarie

DSP Arad, despre elevii de la liceul unde s-a făcut deratizare: 18 copii la UPU, trei internați

Tenis de masă: Echipele României și-au aflat adversarele din turneul preolimpic de la Gondomar

Raluca Turcan: La încrederea de care se bucură PNL în București, putem câștiga Primăria Capitalei

​Pozele cu Melania Trump alaturi de alta femeie goala l-ar putea ajuta pe Donald Trump sa castige voturile LGBT

FRANŢA-ROMÂNIA, EURO 2016. O BOMBĂ SEXY încurajează naţionala. "Dacă batem Franţa, mă dezbrac în vestiarul tricolorilor"

Povestea scenei XXX de pe Columna lui Traian. Cum a refuzat sora regelui Decebal avansurile împăratului Traian

IPOCRIZIA LUI CIOLOS SI A GUVERNULUI SOROS. Guvernul a sesizat Curtea Constituțională a României în privința pensiilor speciale pentru aleșii locali dar nu a sesizat pensiile pentru parlamentari

Cercetătorii chinezi au aflat cum se transmite virusul misterios. Au fost depistate 139 de noi cazuri în ultimele două zile

Ana Blandiana a ținut la Cluj un discurs fulminant împotriva MULTICULTURALISMULUI și ÎMPOTRIVA GLOBALIZĂRII ATEE practicată de ELITELE PROGRESISTE MONDIALE. Mircea Toma abonatul la banii lui Soros a calificat discursul drept "LEGIONAR"

Lia Olguța Vasilescu, despre Guvernul PNL Iohannis-Orban: Pentru români nu au bani, dar pentru corporații nu este niciun fel de problemă

SUA. CONSERVATORISM VS. PROGRESISM. Statul Texas a schimbat legea şi A INTERZIS Vaccinarea cu Forța. Copiii pot veni la şcoală fără să fie vaccinați. Tot mai multe state înlătură legile progresistă ale lui Obama care au impus Vaccinarea cu Forța.

Mezzo-soprana Ruxandra Donose, invitată de onoare în concertele de Craciun sustinute de Stefan Hruşcă la Bucureşti

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Ziarul "Adevărul" îi face criminali pe Horea Cloșca și Crișan. Adevărul "Cum a fost trecut un oraș întreg prin foc și teroare în zilele Răscoalei lui Horea: preotul care a vrut să-i oprească pe răsculați a sfârșit ucis cu pietre și furci"

După Iohannis propunerea de modificare a Constituției pentru a Defini Căsătoria ca Uniunea dintre un Bărbat şi o Femeie ține de Fanatismul Religios. Iohannis despre revizuirea Constituției: "Este greșit să mergem pe calea fanatismului religios" - VIDEO

"Izvoare privind istoria României - Fontes Historiae Daco-Romanae" - Dio Cassius despre Daci și războaiele lui Traian cu Decebal. Dio Cassius "DACII SE NUMESC EI ÎNȘIȘI DACI". Romanii le spuneau tot DACI, iar grecii le spuneau GEȚI.

LEGEA DAI CASA SCAPI DE BANCA. Nemernicii de la sefia bancilor trec la amenintari si vor sa sa SPERIE lumea. Patronatul bancherilor: legea "Dai casa și scapi de bancă" va scumpi creditele de toate felurile, nu doar pe cele ipotecare

Impact nimicitor între un autoturism și o autospecială. Un tânăr de 31 de ani a murit încercând să depășească o căruță

Fermierii Români susțin Inițiativa Fluierul.ro. Fermierii din România vor REFERENDUM NAȚIONAL pentru schimbarea Constituției pentru "OPRIREA VÎNZĂRII TERENURILOR CĂTRE STRĂINI" Şmecheriile celor care vor să împiedice Referendumul Național Trebuie Oprite

VACCINAREA HPV DISTRUGE CREIERUL. STUDIU ȘTIINȚIFIC PUBLICAT ÎN REVISTA "NATURE": "Distrugerea hipotalamică murină cu apoptoză de celule vasculare după administrarea combinată a vaccinului împotriva papilomavirusului uman și a toxinei pertussis"

FOTO | O femeie care a lovit cu mașina o fetiță de 11 ani, apoi a plecat, este căutată de polițiști. Copilul a mers acasă după accident

Percheziții în Alba și Sibiu la membrii unei grupări care ar fi folosit bancnote euro contrafăcute

Aproape 35.000 de omucideri au fost înregistrate în Mexic în 2019, un record

Rafael Nadal s-a calificat în turul 2 la Australian Open

ISTERIA ZIARULUI "Adevarul" IMPOTRIVA VOIEVOZILOR ROMANI E PRELUATA SI DE ROMANIA TV. Romania TV si Adevarul.ro "Ororile sexuale ale celor mai desfrânaţi voievozi români. "Ruşinarea giupâneselor" i-a adus moartea lui ŞTEFAN VODĂ"

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 12 ianuarie


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7

Nr. de articole la aceasta sectiune: 406, afisate in 7 pagini.ieri 06:22 CITATUL ZILEI