08:38
Comentarii Adauga Comentariu

_ 'Niciodată, ca acum, omenirea nu a stat sub spectrul unui dezastru planetar': Pastorala cutremurătoare a unui episcop

'Niciodată, ca acum, omenirea nu a stat sub spectrul unui dezastru planetar': Pastorala cutremurătoare a unui episcop

Pastorala în integralitate este redată mai jos:

”Învierea lui Hristos, vindecarea de păcat, suferință și moarte și izbăvirea de întuneric și iad

„Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre.

El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat.”

(Isaia 53, 5)

Iubiți părinți slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiți credincioși,

Hristos a Înviat!

Slăvit să fie Dumnezeul părinților noștri pentru marea Sa iubire de oameni, pentru îndelunga Sa răbdare, pentru nemărginita Sa iertare și pentru atotbunătatea Sa! El ne-a întins, din Cer, mâna salvatoare și dumnezeiască, ridicându-ne din păcat, suferință și moarte și izbăvindu-ne de întuneric și iad, prin Întruparea, Pătimirea, Răstignirea, moartea și Învierea Fiului Său. Iisus Hristos Cel înviat din morți este icoana iubirii desăvârșite a Tatălui Ceresc, „căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Această mare taină a iubirii părintești o retrăim în mod real, în fiecare an, de Praznicul Învierii Domnului, drept pentru care, în noaptea de Paști, cântăm: „Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem «fraţilor» şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: «Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!” (Stihira Învierii de la Slava Laudelor).

Cine oare va putea să pătrundă și să înțeleagă taina lui Dumnezeu, prin care a ales modul izbăvirii neamului omenesc de întuneric, de moarte și de iad, dacă mintea lui nu va fi adumbrită și luminată de harul Duhului Sfânt, dacă nu-i va fi întemeiată pe piatra credinței fără de îndoială și nedumerire, de nu-i va fi ancorată în adevărul mântuitor și veșnic al Evangheliei lui Hristos? Hotărârea lui Dumnezeu de a salva „zidirea Sa cea căzută”, omul și umanitatea, a fost luată din veac, iar „la plinirea vremii” s-a petrecut așa cum El a rânduit, când Fiul Său a primit să facă ascultare de Tatăl, necondiționat și de bunăvoie. Sfinții Părinți ai Bisericii lui Hristos, cei de Dumnezeu purtători și inspirați de Duhul Sfânt, ne-au învățat că Fiul nu a fost constrâns de nimeni și de nimic în voința Lui, ci „voind S-a întrupat, voind a flămânzit, voind a însetat, voind a fost răstignit, voind a pătimit, voind a murit pe Cruce, în chinuri”, vărsându-Și sângele curat și dumnezeiesc, pentru spălarea și curățirea noastră, a oamenilor păcătoși. Cu 600 de ani înaintea acelui moment, Sfântul Prooroc Isaia, luminat de Dumnezeu, a deslușit taina libertății, a suferinței iubitoare, iertătoare și mântuitoare a lui Hristos, când a zis: „Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa” (Isaia 53, 7).

După chipul lui Hristos ne învață și Biserica Sa cum se cuvine să înțelegem asumarea vieții Mântuitorului în propria noastră viață. Ne-o spune Însuși Domnul, atunci când se adresează Apostolilor și, prin ei, nouă tuturor: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea (propria cruce) și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Prin urmare, noi, creștinii ortodocși, înțelegem cum se cuvine că vremea pregătitoare de dinaintea Sfintelor Paști – prin post, rugăciune și fapte bune, milostive – nu este o obligație sau o constrângere, ci o sfântă datorie, care decurge din asumarea liberă, de către noi, a unor privațiuni, a restrângerii unor libertăți și drepturi firești, spre a deveni vrednici de marele dar al Pătimirii, Răstignirii și morții Domnului, adică spre a fi părtași, în final, la bucuria, lumina și slava Învierii Lui. Înțelegerea și asumarea voită și liberă a modestei noastre jertfe ne îndreptățește să nădăjduim la accederea, în final, la „Taina biruinței vieții veșnice asupra morții, care ni s-a arătat nouă prin Învierea lui Hristos Cel Răstignit și devenit Lumina și înțelesul ultim al întregii vieți veșnice. Învierea lui Hristos din morți și trecerea de la viața aceasta, amestecată cu suferință și moarte, la o viață cu totul nouă și veșnică, arată, de fapt, rostul Întrupării Fiului lui Dumnezeu: El S-a făcut om, a trăit printre oameni și a împărtășit condiția vieții noastre pământești, până la moarte, pentru ca pe cei din păcate și din morminte să-i ridice la viața adevărată, lipsită de păcat și moarte, și anume la viața cerească sau veșnică, trăită în Dumnezeu și cu Dumnezeu”, după cum elocvent arată Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Iubiți fii duhovnicești,

Lumea în care trăim, a secolului XXI, este plină de curse, de capcane, unele ascunse, iar altele la vedere. Nimeni nu le poate identifica, evita sau depăși, dacă nu are învățătura cea sănătoasă și dacă nu urmează adevărul mântuitor și izbăvitor din strâmtorarea veacului. Sfântul Apostol Pavel ne arată, în Epistola către Efeseni, calea de urmat: „În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, și încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii” (Efeseni 6, 10-15).

Hristos Domnul a adus în lume Evanghelia Păcii. Încă de la Nașterea Sa în Betleem, îngerii au proclamat pacea între Dumnezeu și oameni și între oameni întreolaltă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Apostolilor le-a zis, înainte de Sfintele Sale Pătimiri: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35). Iar după dumnezeiasca Sa Înviere le-a dăruit Ucenicilor Săi pacea, zicând: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă” (Ioan 14, 27). Ceea ce a urmat, însă, nu a fost cu voia lui Dumnezeu și nici în rânduiala Fiului Său. Creștinii, ucenici ai lui Hristos și urmași ai Apostolilor, s-au divizat; Biserica lui Hristos s-a dezbinat și nu își mai regăsește unitatea pierdută acum un mileniu; iar Evanghelia, în loc să fie una a păcii, devine una a vrajbei, a neînțelegerii, a războiului religios și fratricid. Se ajunge, în cele din urmă, la o confruntare între imperii, între neamuri și popoare creștine și necreștine, care fie n-au primit mesajul și lumina Evangheliei lui Hristos, fie nu le-au înțeles sau, mai grav, le-au nesocotit. Profeția Mântuitorului, făcută poporului ales – „De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei” (Matei 21, 43) – este înfricoșătoare și stă ca o secure gata să taie legătura dintre pământ și Cer, dintre oameni și Dumnezeu-Tatăl, Cel care, prin Fiul, a instituit Împărăția Sa pe pământ, adică Biserica, „stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3, 15).

Biserica, ascultând glasul Întemeietorului ei, se roagă neîncetat pentru pacea dintre oamenii din fiecare țară, pentru pacea dintre popoare, pentru buna așezare a întregii lumi. În anii din urmă, se roagă fierbinte pentru încetarea conflictului din Țara Sfântă, pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru pace în întreaga lume, acolo unde sunt confruntări și nedreptăți, atrocități, asupriri, jefuiri, ucidere și moarte. Pământul este casa noastră, este raiul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu să-l iubim, să-l cultivăm, să-l prețuim și să-l chivernisim. Oare va îngădui Creatorul ca minți întunecate și demonice să transforme opera Sa în infern, iar capodopera Sa, omul, umanitatea și viața, în neant și în cenușă? Să nu fie! Să ne rugăm fierbinte, cu nădejde în mila și în ajutorul Lui, noi toți cei ce credem în Dumnezeu! Să fim uniți în rugăciune, căci, așa cum spune o vorbă românească, „mult pot puțini buni împreună”!

Niciodată, ca acum, omenirea nu a stat sub spectrul unui dezastru planetar. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze, să ne cutremure, chemându-ne la solidaritate, la unitate, la comuniune în rugăciune, pentru salvarea umanității, coroana creației divine. O umanitate mult îndepărtată, azi, de Legea și de poruncile lui Dumnezeu; o umanitate lipsită de conștiința păcatului și a nevoii de căință; o umanitate care a uitat să-și plece genunchii și să-și înalțe ochii spre Cer, pentru a-și recăpăta conștiința și dorința de îndreptare și împăcare.

Dragi părinți, dragi tineri,

Suntem un popor creștin, care a primit lumina Evangheliei lui Hristos acum două mii de ani, prin Sfântul Apostol Andrei - cel întâi chemat. Această lumină lină și divină a modelat sufletul, viața, familia și neamul nostru dreptcredincios și iubitor de Hristos. Am fost și am rămas creștini, cu toate că am trecut prin 45 de ani de îngheț comunist ateu, reușind să păstrăm credința și adevărul că Iisus Hristos, Cel înviat din morți a treia zi, este Fiul Dumnezeului Celui viu, Mântuitorul lumii.

Astăzi lumea este în fața unor provocări nemaitrăite, a unor salturi în știință și tehnologie cum nu au existat vreodată. Însă nu toate acestea și nu întotdeauna sunt puse în slujba luminii, a vieții, a demnității și libertății omului. Dimpotrivă, se pot constitui în tot atâtea capcane întinse de luciferul potrivnic lui Hristos, care încearcă să ne ocupe mintea, inima, ființa noastră cea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aruncând-o în suferință, în întuneric, moarte și iad, din cauza alegerilor greșite pe care le facem, a abuzului de libertate fără responsabilitate.

Când Dumnezeu a creat lumea și omul, „a privit toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Facere 1, 31). Să presupunem că toată știința și evoluția tehnologică sunt foarte bune și că oamenii care au făcut descoperiri au fost luminați de Dumnezeu. Dar modul folosirii acestor descoperiri poate fi greșit sau chiar rău, iar atunci nu este cu voia și pe placul lui Dumnezeu. Să cercetăm, așadar, lumea și duhurile ei, ne îndeamnă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan: „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume” (I Ioan 4, 1-3). Pentru noi, creștinii, și în special pentru cei tineri, cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt normă sau canon. Iată ce zice: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva” (I Corinteni 6, 12). Să fim, așadar, după îndemnul Sfântului Vasile cel Mare, „precum albinele, care zboară din floare în floare, dar numai din unele culeg polenul binefăcător și vindecător”.

Iubiți păstori de suflete,

Ne-a ajutat Dumnezeu și am finalizat proiectele noastre mai vechi: Cartea de rugăciuni pentru tot creștinul, Catehismul creștinului ortodox și Cărticica de rugăciuni pentru copii și tineri. Cartea de rugăciuni pentru bolnavi este un proiect în derulare, iar Catehismul și Cartea de rugăciuni pentru tineri, pe care le oferim în mod gratuit fiecărei familii creștin-ortodoxe și fiecărui copil și elev, le-am alcătuit și publicat împreună cu dumneavoastră, cu parohiile, și vă mulțumim că ați înțeles necesitatea lor, venind în ajutorul Episcopiei, spre a face împreună acest dar important și necesar. Vă binecuvântăm, vă prețuim, vă apreciem și vă însoțim în intensa activitate pe care o desfășurați cu copiii și tinerii, pe întreg cuprinsul eparhiei. În anul 2023, peste 12.000 de copii și tineri au participat la tabere și școli de vară, iar aceasta vi se datorează.

Tinerii sunt viitorul Țării, al Neamului și al Bisericii. Suntem datori să-i creștem frumos și creștinește, împreună – Familia, „biserica cea mică”, și Biserica, „familia cea mare”! Provocările pentru tinerii de astăzi sunt înspăimântător de grave și ucigătoare de suflete și vieți. Numai împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ocrotirea Maicii Domnului, îi putem păzi de cursele văzuților și nevăzuților vrăjmași.

Vă îndemnăm, de asemenea, să purtați multă grijă față de cei bătrâni și bolnavi. Unii dintre ei sunt singuri, copiii fiindu-le plecați prin toată lumea, pentru un trai mai bun. Biserica și preotul suplinesc lipsa celor plecați, cu dragoste, compasiune, dărnicie și filantropie. Este datoria noastră pastorală, așa cum am spus-o în mai multe rânduri: „Terenul pastorației credibile și convingătoare a preotului de ieri, de azi și pentru totdeauna este și va fi suferința umană, sărăcia, abandonul, umilința, nedreptatea, lipsa de speranță și, în final, deznădejdea și gândul că și Dumnezeu i-a uitat”. Să nu fie! Căci greu va fi răspunsul pe care va trebui să-l dăm în fața lui Hristos, Bunul Samarinean, când ne vom prezenta la Dreapta Judecată.

Anul 2024 este, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. Episcopia noastră, prin Sectorul social-filantropic, a demarat un proiect mai amplu, una dintre activitățile proiectului fiind săvârșirea cu prioritate a Tainei Sfântului Maslu în toate spitalele din cele două județe, Maramureș și Satu Mare.

Ați fost – și cred că veți fi în continuare –, în lumea tulburată de război și ură, slujitori ai adevărului, ai binecuvântării, ai binelui și păcii. Tot astfel, fiți, în viața păstoriților, speranță, echilibru, curaj, îmbărbătare, statornicie, model de râvnă pentru cele sfinte și exemplu de viețuire în familie, după chipul Sfinților și al părinților noștri sfinți. Mergeți în casele bătrânilor și bolnavilor! Nu așteptați până vă vor chema rudeniile lor pentru a-i spovedi și a-i împărtăși pentru ultima oară. Faceți-o înainte de acest moment, pentru a primi de la bătrânii noștri cu viață sfântă marea lor binecuvântare, care vă va fi de mare și mult folos în lucrarea și slujirea voastră. Vorbele înțelepte ale bătrânilor vor putea fi soluții pentru pastorația dificilă din vremurile pe care le trăim.

Hristos Domnul, Cel înviat din morți, să vă fie vouă, tuturor păstorilor duhovnicești, lumină, pace, bucurie și ajutor! Maica Domnului să vă apere și toți Sfinții Bisericii lui Hristos să vă fie însoțitori și sursă de inspirație în toată binecuvântata voastră lucrare preoțească, pusă în slujba Bisericii noastre și a Neamului nostru românesc!

Îmbrățișându-vă, cu dragoste sfântă de părinte, pe toți păstorii de suflete îndrumători, sfințitori și luminători, pe monahii neîncetat rugători din sfintele noastre mănăstiri și pe binecredincioșii creștini – copii, tineri și vârstnici – vă încredințăm ocrotirii Maicii Domnului și tuturor Sfinților din neamul nostru. Hristos Domnul să vă facă parte de pacea și de bucuria pe care au trăit-o Apostolii și Mironosițele femei când L-au văzut înviat, și să vă dăruiască sărbători pline de lumină, cu sănătate deplină, în toate familiile noastre binecuvântate din Maramureș și Sătmar, aflate în țară sau în străinătate!

Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

Al vostru, al tuturor, către Hristos Cel Înviat din morți de-a pururea rugător și împreună cu voi în bucuria pascală,

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului”.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ RICHARD EDEN: Dezvăluit - Cum intenționează Harry și Meghan să se lanseze ca o familie regală alternativă în mijlocul necazurilor soților Windsor. Și Kardashians ar putea ajuta?

_ Dezvăluit: Ce a strigat Travis Kelce la antrenorul Kansas City Chiefs, Andy Reid, în timp ce îl apuca de braț pe margine în timpul accesului de furie în Super Bowl

_ Soția lui Kanye West, Bianca Censori, învârte capetele într-un body FOARTE riscant fără lenjerie intimă, în timp ce cuplul se adaugă pe PDA la prezentarea de modă, după ce susține că relația lor era „atârnată de un fir”

_ US FDA aprobă Wegovy pentru a reduce riscul de probleme cardiace

_ Putin tună și fulgeră: În Europa rusofobia este promovată ca politică oficială

_ Ucigașul în serie Lucy Letby face o nouă ofertă din spatele gratiilor pentru a contesta condamnările pentru uciderea a șapte bebeluși în unitatea neo natală a Spitalului Contesa de Chester

_ Ian Lavender a murit la vârsta de 77 de ani: Ultimul membru supraviețuitor al distribuției principale din Dad’s Army și starul Eastenders a murit

_ Urmăriți: Guvernatorul Abbott îi spune lui Tucker că nu se dă înapoi, se așteaptă ca statele roșii să înconjoare vagoane, iar Trump este ales în noiembrie

_ Sprijinul forței de muncă în rândul musulmanilor scade pe fondul reacțiilor la poziția lui Keir Starmer în Israel... cu partidul care se confruntă cu o provocare electorală secundară din partea lui George Galloway în Rochdale

_ Robbie Fowler, despre Radu Drăgușin: Ştiu câte ceva despre fotbalul românesc, iar succesul unui tânăr fotbalist este antrenamentul

_ Prințului Andrew se bucură de călărie în jurul Castelului Windsor - în timp ce misterul iese la iveală asupra fostei sale căminuri maritale de 15 milioane de lire sterline

_ Ciocolata caldă este alcoolul generației Z? Fondatorul Knoops spune că tinerii „curiosi treji” stimulează cererea de băuturi dulci – deoarece căutarea pentru răsfățul perfect domină TikTok

_ Aristocratul „puțin promiscuu” care a devenit Prima Doamnă a Rock 'n' Roll: RICHARD KAY despre viața răvășită a Lady Cobbold în timp ce ea moare la vârsta de 83 de ani

_ Europa a intrat într-o „eră de dinainte de război” și nu este pregătită pentru ceea ce va face Putin dacă va învinge Ucraina, avertizează premierul polonez în timp ce avioanele NATO sunt amestecate pentru a proteja spațiul aerian al țării.

_ Experții în tehnologie dezvăluie parolele care sunt cele mai expuse riscului de a fi compromise în 2024 și îndeamnă utilizatorii să le schimbe IMMEDIAT... A VOASTRA este pe listă?

_ Kitty și-a propus să facă sex ocazional timp de un an pentru a vedea dacă femeile pot avea într-adevăr relații fără probleme. Ceea ce a descoperit a fost realitatea îngrozitoare a modului în care bărbații cred acum că pot trata femeile în dormitor

_ Britanicii se confruntă cu iadul de evadare de Paște pe aeroportul din Faro, cu turiştii blocați la „cozi de trei ore” pe fondul „lipsurii de personal și porți electronice care nu funcționează”

_ Consiliul plătește șoferilor peste 100.000 de lire sterline în doi ani pentru daunele mașinii cauzate de gropi

_ Mai mult metan care incalzeste clima se scurge in atmosfera decat sa raportat niciodata

_ Tom Cruise, în vârstă de 61 de ani, „oficializează lucrurile” cu socialita rusă Elsina Khayrova, în vârstă de 36 de ani, după o serie de întâlniri la apartamentul ei de 10 milioane de lire sterline din Knightsbridge

_ O luptă vicioasă pentru putere în interiorul echipei sale de Formula 1 se află în spatele scandalului „mesajelor sexuale” care amenință să-l răstoarne pe soțul lui Geri? Raportează ALISON BOSHOFF și KATIE HIND

_ Infarcturi mortale - Ziua fatală a săptămânii

_ Drake ZĂCĂTĂ premiile Grammy și dezvăluie „acest show nu dictează rahat”, în timp ce fanii furioși ai SZA susțin că a fost „jefuită” de câștigul lui Taylor Swift

_ Doi copii sub un an au murit din cauza rujeolei, în ultima săptămână

_ Crystal Palace 2-0 Manchester United - Premier League: scor live, știri și actualizări ale echipei, în timp ce Jean-Philippe Mateta dublează avantajul pentru Eagles cu un alt gol superb solo

_ Planul de reducere a smog-ului din sudul Californiei eșuează, iar autoritățile de reglementare ar prefera să arate cu degetul decât să-l repare

_ Cercetătorul explorează modul în care ostilitatea cu care se confruntă femeile de culoare în învățământul superior are consecințe groaznice

_ FT: Zelenski se pregăteşte să îl înlocuiască pe comandantul şef al Forţelor Armate ale Ucrainei / Ar fi cea mai importantă remaniere de la începutul războiului

_ „Toți ar trebui să fie șterși”: proprietarul XL Bully, anterior sfidător, ai cărui câini au mutilat-o pe bunica în fața propriului fiu, spune că acum SPRIJĂ interdicția după ce a spus anterior „nimeni nu-mi spune ce să fac cu câinii mei”

_ Joel Pollak despre The War Room: „Biden a luat în esență partea Hamas – aceasta este acum poziția oficială a administrației Biden” (VIDEO)

_ REBECCA ENGLISH: Deși apariția de astăzi a lui William a fost binevenită, se puteau vedea mici semne ale impactului pe care l-au avut în ultimele luni asupra lui... iată de ce nu ar trebui să ne așteptăm la o revenire la sarcinile depline prea curând.

_ Jandarmeria i-a 'ars la buzunar' pe AUR-iștii care au protestat la sediul ASF: amenzile primite de oamenii lui George Simion

_ Este furtuna perfectă: permise de conducere pentru ilegali + vot pentru non-cetățeni + buletine de vot prin corespondență + finanțare privată a alegerilor + SOS-uri de hack partizan

_ Un poliţist din cadrul Brigăzii Rutiere a fost lovit în timpul unei acţiuni de control, de un şofer care şi-a abandonat autoturismul şi a fugit

_ Noii iubiți ai lui Harry și Meghan: este un model de polo incredibil de frumos, cu fonduri nelimitate și o proprietate uriașă. Și soția lui, la fel de frumoasă, tocmai a primit o oală de dulceață a lui Meghan. ALISON BOSHOFF dezvăluie totul

_ Proprietarii furiosi care și-au dat viața peste cap când au fost forțați să-și vândă casele pentru a face loc pentru HS2 își povestesc furia - în timp ce guvernul își pune în liniște proprietățile înapoi pe piață

_ Manifestanții pro-Palestini se ciocnesc cu poliția în „blocade economice” în Mayfair și Kent, care vizează proprietăți care închiriază clădiri unui contractor de apărare israelian

_ „Nu joc un bărbat într-un eveniment feminin”: vedeta britanică a darts-ului PENTRU un turneu, deoarece refuză să înfrunte o jucătoare transgender - și solicită o interdicție după ce a câștigat două titluri feminine

_ Craniul unui bărbat din New York este deschis de PATRU ori pentru ca medicii să-i poată spăla creierul după ce a suferit un traumatism cranian grav într-un accident misterios

_ Am fost la o operație de rutină și am pierdut totul: Builder, în vârstă de 62 de ani, dezvăluie cum și-a pierdut afacerea, soția și casa, după ce un chirurg din NHS, dezamăgit, și-a stricat operația și și-a îndepărtat TOATE articulația genunchiului.

_ Suplimentele online pentru pensiile de stat se lansează ÎN FINAL după campania This is Money pentru a pune capăt întârzierilor și plăților lipsă

_ Michael Sheen pare de nerecunoscut ca Prințul Andrew în prima vedere la Amazon A Very Royal Scandal - în timp ce gigantul de streaming dezvăluie modul în care intenționează să revigoreze interesul publicului după drama Netflix Scoop

_ Cele mai recente știri despre cancerul Kate Middleton: urările de bine se aprind în timp ce regele Charles o sprijină pe prințesa de Wales în timp ce lumea reacționează

_ ȚI-E frică de CĂSĂTORIE? Psihologii dezvăluie semnale roșii care indică că suferiți de FOBIE la nuntă - și cum să depășiți această afecțiune puțin cunoscută

_ Moment extraordinar, un bărbat „alungă un ofițer de poliție pe drum cu un drujbă” în Paisley: suspectul, 27 de ani, este arestat și doi polițiști sunt răniți într-un incident șocant pe o stradă rezidențială liniștită

_ Mama fiului vitreg al Prințesei Beatrice, Dara Huang, face un tur al casei sale FOARTE generoase din Chelsea (inclusiv dormitorul lui Wolfie cu tematică Minecraft!)

_ George Santos trolează strălucitor republicanii din Casa după ce nu reușesc să-l pună sub acuzare pe secretarul DHS Mayorkas pentru a doua oară

_ În mintea lui Sir Jim Ratcliffe: MIKE KEEGAN s-a așezat cu noul suprem al Man United și ia calea interioară asupra planului său general - și de ce a licitat pentru Chelsea

_ Ungaria cedează - NATO are un nou membru după votul din Parlamentul de la Budapesta

_ WTI își retrage câștigurile după acumularea de țiței; Spreads semnalul de înăsprire fizică a pieței

_ Ce setări a mașinii de spălat pot folosi pentru ca hainele să dureze mai mult?

_ Moment dulce pe care un pompier proaspăt calificat îl cere iubitei sale la parada leșinului

_ O femeie din Texas îl împușcă pe soț după ce l-a prins înșelând, le spune poliției: „A meritat!”

_ WhatsApp vrea să își surprindă utilizatorii: se lucrează la o funcție cu totul specială

_ Tren de marfă defect pe linia Glogoreşti-Luduş. Două trenuri de călători, afectate

_ Din infracțiune în infracțiune. Dan Ilie Morega a bătut o jurnalistă, jandarmii au fost nevoiți să intervină

_ Cea mai mare bancă din Europa, amendată cu 57,4 milioane de lire

_ PSG s-a reținut în timp ce Brest luptă pentru egalitate în Ligue 1

_ NASA observă incredibile „flacări” roz care ies din spatele eclipsei totale de soare - care sunt acestea?

_ Județul LA se opune planului de a ucide căprioarele de pe Insula Cătălina folosind trăgători de obișnuit în elicoptere


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.139 Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143
Pag.144 Pag.145 Pag.146 Pag.147 Pag.148 Pag.149 Pag.150 Pag.151
Pag.152 Pag.153 Pag.154 Pag.155 Pag.156 Pag.157 Pag.158 Pag.159
Pag.160 Pag.161 Pag.162 Pag.163 Pag.164 Pag.165 Pag.166 Pag.167
Pag.168 Pag.169 Pag.170 Pag.171 Pag.172 Pag.173 Pag.174 Pag.175
Pag.176 Pag.177 Pag.178 Pag.179 Pag.180 Pag.181 Pag.182 Pag.183
Pag.184 Pag.185 Pag.186 Pag.187 Pag.188 Pag.189

Nr. de articole la aceasta sectiune: 11282, afisate in 189 pagini.