11:28
Comentarii Adauga Comentariu

Fluierul va prezinta: LEGEA privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeniLegea nr. 189/1999 − Republicare

Legea nr. 189/1999 − Republicare*)

M. Of. nr. 516 din 8 iunie 2004

L E G E A

privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

 

ARTICOLUL 1

Exercitarea iniţiativei

(1) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi (2) sau, după caz, ale art. 150 din Constituţie, republicată, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

(2) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă întocmită în temeiul art. 74 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor organice sau ordinare, iar în temeiul art. 150 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor constituţionale. 

ARTICOLUL 2

Comitetul de iniţiativă

(1) Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet de iniţiativă alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot. 

(2) Nu pot face parte din comitetul de iniţiativă persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice. 

(3) Constituirea comitetului de iniţiativă se face printr-o declaraţie autentificată la un notar public, cuprinzând scopul iniţiativei, numele, prenumele, calitatea de alegător şi domiciliul membrilor, precum şi declaraţia că aceştia nu încalcă prevederile alin. (2). Răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale. 

(4) Comitetul de iniţiativă reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după semnarea de către aceştia a listelor de susţinători prevăzute în prezenta lege. Componenţa comitetului de iniţiativă se aduce la cunoştinţă, împreună cu propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea este scutită de plata oricărei taxe. 

(5) Comitetul de iniţiativă asigură înregistrarea propunerii legislative la Camera competentă a Parlamentului, în termen de cel mult 6 luni de la data publicării acesteia. După împlinirea acestui termen, propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o nouă iniţiativă legislativă, în condiţiile prezentei legi. 

(6) Comitetul de iniţiativă va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de voturi, un preşedinte care să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale. 

ARTICOLUL 3

Propunerea legislativă

(1) Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative se întocmeşte de comitetul de iniţiativă în forma cerută pentru proiectele de lege şi va fi însoţită de o expunere de motive semnată de toţi membrii comitetului. 

(2) În vederea publicării, propunerea legislativă se avizează, în prealabil, de Consiliul Legislativ. 

(3) Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la sesizare şi se publică o dată cu propunerea legislativă. 

(4) Propunerea legislativă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în maximum 30 de zile de la emiterea avizului de către Consiliul Legislativ. 

(5) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de către un membru al comitetului de iniţiativă, împuternicit în acest scop. Împuternicirea se semnează de membrii comitetului de iniţiativă şi va fi însoţită de actul de constituire a acestuia, prevăzut la art. 2 alin. (3). Împuternicitul răspunde şi de publicarea propunerii legislative. 

ARTICOLUL 4

Semnăturile susţinătorilor

(1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetăţenilor, prin semnarea de către aceştia a listelor de susţinători. 

(2) Listele de susţinători se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a ţării şi cuprind: denumirea propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei şi identificarea Monitorului Oficial al României, Partea I, în care aceasta a fost publicată, judeţul şi localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa susţinătorii; numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, menţionarea actului de identitate şi a codului numeric personal; semnăturile susţinătorilor. Este interzis orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de susţinători. 

(3) Lista de susţinători întocmită, precum şi semnătura dată, cu încălcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate în considerare. Semnătura valabilă la data când a fost acordată nu poate fi infirmată ulterior. 

(4) Pentru municipiul Bucureşti în loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplică şi altor municipii alcătuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale. 

(5) Formularele pentru listele de susţinători se imprimă pe coli de hârtie format A4, detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a colii şi cuprind prevederile menţionate la alin. (2), cu excepţia celor referitoare la susţinători, care se completează de mână, atunci când aceştia semnează lista. 

(6) Fiecare pagină imprimată a listei de susţinători se semnează de către un membru al comitetului de iniţiativă sau de o altă persoană împuternicită în scris de comitet pentru a întocmi lista. Persoana împuternicită nu poate fi desemnată decât dintre susţinători. 

(7) Listele semnate de susţinători se păstrează în dosare, pe localităţi, şnuruite şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la alin. (6). 

(8) Exemplarul în original al listelor se păstrează la Curtea Constituţională, iar o copie a acestuia, la Parlament. 

ARTICOLUL 5

Atestarea listelor de susţinători

(1) Atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor se face de către primarul localităţii fie personal, fie, în localităţile urbane, şi prin funcţionarii primăriei împuterniciţi de primar în acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de susţinători, iar în ceea ce priveşte domiciliul, în colaborare cu organul local de poliţie, dacă este cazul. 

(2) În vederea atestării, dosarul cuprinzând listele în original cu datele şi semnăturile susţinătorilor din localitate se depune la primărie. Orice persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste. Contestaţia se face numai în scris şi se adresează primarului. Acesta, în cazul în care contestaţia priveşte realitatea semnăturii, o soluţionează, solicitând susţinătorului să confirme semnătura. Dacă susţinătorul nu poate să confirme semnătura sau refuză să o facă, se aplică prevederile art. 4 alin. (3). Dispoziţia primarului poate fi contestată la judecătorie, care o va soluţiona cu citarea părţilor, potrivit procedurii ordonanţei preşedinţiale. 

(3) Atestarea de către primar a listei de susţinători se face prin semnătura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de împuternicire, dacă este cazul, şi a datei când s-a făcut atestarea, precum şi prin aplicarea ştampilei. Dacă primarul a solicitat sprijinul organului local de poliţie, va semna şi reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnătura se aplică pe ultima copertă a dosarului cuprinzând listele verificate, aflat la comitetul de iniţiativă, după ce a fost confruntat cu cel depus la primărie. Aspectele neatestate se elimină din listă, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3). 

(4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la primărie. După atestare lista de susţinători nu mai poate fi contestată potrivit alin. (2). 

ARTICOLUL 6

Înregistrarea propunerii legislative

(1) Propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, însoţită de expunerea de motive şi de originalele listelor de susţinători, se înregistrează la Camera competentă a Parlamentului, la cererea semnată de membrii comitetului de iniţiativă. Cererea cuprinde şi împuternicirea a cel mult 5 membri care reprezintă comitetul de iniţiativă în vederea promovării şi susţinerii iniţiativei după înregistrare. 

(2) Camera Parlamentului la care a fost înregistrată iniţiativa legislativă a cetăţenilor va trimite originalele listelor de susţinători la Curtea Constituţională, păstrându-şi o copie a acestora. 

(3) Înregistrarea propunerii ca iniţiativă legislativă se face numai cu respectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (5). 

(4) În cazul în care, la data înregistrării, nu sunt atestate toate listele de susţinători ca urmare a nerespectării termenului prevăzut la art. 5 alin. (4), preşedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operaţiunilor de atestare. În acest caz, listele de susţinători depuse în completare, dar nu mai târziu de 7 zile de la atestare, se consideră în termen. 

(5) Pentru verificarea de către Curtea Constituţională a condiţiilor de exercitare a iniţiativei se vor trimite acesteia numai liste de susţinători atestate. 

ARTICOLUL 7

Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională

(1) Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa, va verifica:

a) caracterul constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei;

b) îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători prezentate sunt atestate potrivit art. 5;

c) întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 74 şi, după caz, la art. 150 din Constituţie, republicată, precum şi respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de aceleaşi articole. 

(2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale va desemna un judecător ca raportor şi va stabili termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei. 

(3) Curtea Constituţională se pronunţă în termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative şi în termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constituţiei. 

(4) Decizia sau, după caz, hotărârea Curţii Constituţionale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(5) De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare. În acest din urmă caz Curtea Constituţională se pronunţă şi asupra constituţionalităţii propunerii de revizuire a Constituţiei, potrivit art. 146 lit. a) din Constituţie, republicată. 

ARTICOLUL 8

Răspunderi

În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege membrii comitetului de iniţiativă şi persoanele împuternicite de acesta sunt considerate funcţionari publici şi se bucură de protecţia legii, acordată celor care exercită o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, acestora le revine şi răspunderea prevăzută de lege pentru funcţionarii publici. 

ARTICOLUL 9

Şantajul

Constrângerea unei persoane sau inducerea ei în eroare ori determinarea ei în orice alt mod ca împotriva voinţei sale să semneze lista de susţinători constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

ARTICOLUL 10

Uzurparea de calităţi oficiale

Folosirea fără drept a calităţii de membru al comitetului de iniţiativă sau de împuternicit al acestuia se pedepseşte, în condiţiile prevăzute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calităţi oficiale, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

ARTICOLUL 11

Refuzul nejustificat de a atesta listele de susţinători

Refuzul primarului de a atesta listele de susţinători în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. 

ARTICOLUL 12

Punerea în mişcare a acţiunii penale

Punerea în mişcare a acţiunii penale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 9 şi 10, se face din oficiu. 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii finale

Legea nu se aplică iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, cu privire la care Curtea Constituţională s-a pronunţat până la data intrării ei în vigoare. *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999. 
ANEXA: Curtea Constitutionala: Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Sediul materiei

Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni este reglementată de dispozițiile art.146 lit.j) din Constituție și de art.48-49 din Legea nr.47/1992.

Legislație incidentă: Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004.

Autorii sesizării

Curtea Constituțională își exercită atribuția prevăzută de art.146 lit.j) din Constituție din oficiu sau la sesizarea președintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat inițiativa legislativă a cetățenilor.

Obiectul sesizării

1. iniţiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituţiei, care poate aparţine unui număr de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, care provin din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acesteia (art. 150 din Constituţie);

2. iniţiativa legislativă a cetățenilor, care aparţine unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative [art. 74 alin. (1) din Constituţie].

Sesizarea Curții Constituționale

Din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa legislativă a cetăţenilor.     

Procedura

La primirea sesizării, preşedintele Curţii Constituţionale desemnează judecătorul-raportor şi stabileşte termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării iniţiativei.

În exercitarea acestei atribuţii,Curtea Constituţională se pronunţă asupra:

a) caracterului constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor;

b) îndeplinirii condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători sunt atestate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora;

c) întrunirii numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei,  prevăzut la art.74 alin.(1) sau, după caz, la art.150 alin.(1) din Constituție, republicată, precum şi asupra respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Tipul actului emis

În cadrul acestei atribuţii, Curtea Constituțională pronunță, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. B. d) din Legea nr.47/1992, o hotărâre. Aceasta se adoptă cu votul majorității judecătorilor Curții.

Comunicarea hotărârii

Hotărârea Curții Constituționale se comunică preşedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o [art.7 alin.(4) din Legea nr.189/1999, republicată].

Efecte

De la data primirii hotărârii Curţii Constituţionale, Camera Parlamentului sesizată cu iniţiativa legislativă începe procedura parlamentară de legiferare [art.7 alin.(5) din Legea nr.189/1999, republicată].       

Toate actele pronunţate în cadrul acestei atribuţii pot fi accesate în pagina de căutare.
TITLUL VII - Revizuirea Constituţiei

Iniţiativa revizuirii ARTICOLUL 150

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Procedura de revizuire ARTICOLUL 151

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

Limitele revizuirii ARTICOLUL 152

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

Numai DGIA (Direcţia de Informaţii a Armatei – n.n.) n-a fost probabil împotriva mea. Lucrează toţi, îţi dai seama, au lucrat la turaţie maximă, e greu să te baţi cu toate structurile statului, în frunte cu preşedintele”, a mărturisit Ludovic Orban

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Snagoveanu, audiat la DNA în dosarul cărților scrise după gratii

„Și nu fu pre voe câinilor de tătari”

Cutremur puternic, cu magnitudinea 5,8, înregistrat luni în Grecia. Clădiri avariate pe insula Creta

Ministerul Sănătății: Certificatul verde va fi obligatoriu pentru personalul medical. Cei care refuză pot fi concediați

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Primul oraș mare în care se introduce carantina de noapte. Incidența e de 7.15 la mie

Simona Popescu - De ce ni se spune că suntem Hoți şi Proşti? Ca să conducă şi să ne exploateze multinaționalele străine proprietatea noastră publică în locul nostru şi ca să ne poată fura şi jefui.

Pierdere mare pentru Biserica romano-catolică: a murit părintele Heinrich Ferenc

Șefii Poliției și DSP București chemați în Parlament să dea explicații pentru congresul PNL

AUR ar putea susține Guvernul Cîțu. "Îl așteptăm la negocieri în Piața Universității". Ce condiții pun

CEO Pfizer: "Într-un an cred că putem reveni la viața normală. Scenariul cel mai probabil este vaccinarea anuală"

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiu, împlinește 69 de ani

Efectele COVID pe plan intim. Cum a transformat anul pandemic viața sexuală a tinerilor din România

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la București. Întrevederi cu Klaus Iohannis și Florin Cîțu

Emmanuel Macron a fost atacat cu un ou de un protestatar

Rezultate parțiale. Partidul Social-Democrat (SPD) are un ușor avans în urma scrutinului din Germania

Bursele cresc în urma votului din Germania și după ieșirea din scenă a Angelei Merkel

Ion Cristoiu: Congresul PNL a fost momentul Căderii lui Klaus Iohannis de pe soclu

Pandemia COVID-19 a redus speranța de viață cu cea mai mare valoare de la Al Doilea Război Mondial

Numărul localităților din Ilfov cu rată de infectare peste 6 la mie continuă să crească

Timiș. Peste 200 de amenzi aplicate de polițiști și jandarmi pentru nepurtare măștii

Strategia de extragere a gazelor din Marea Neagră. Romgaz ia un credit de 350 mil. euro pentru a cumpăra participația americanilor de la Exxon

Rata de infectare în București a ajuns la 4,95 la mie

Vaccinarea în lume: Peste 6 miliarde de doze și încă șase luni până la atingerea imunității de turmă

Klaus Iohannis: Am decis să reevaluăm campania de vaccinare, să vedem cum o putem repune pe roate

Norvegia reclasifică boala Covid-19. Nu este mai periculoasă decât gripa obișnuită

Ursula von der Leyen vizitează Spitalul Universitar București, primul care va primi bani din PNRR

Rusia avertizează că va reacționa la activitățile NATO din Ucraina. Kievul respinge criticile

1.300 de clase din București au activitatea fizică suspendată și își desfășoară cursurile online

Ultima încercare a Chinei de a corecta declinul demografic. Partidul Comunist limitează avorturile din motive "non-medicale"

Prognoza METEO pentru următoarele două săptămâni. Răcoare în primele zile din octombrie

Piticul Stalinist, Emil Boc, a infectat Cluj-Napoca în ultimul hal cu mizeria de sute de mii de oameni adunați la Untold În doar câteva zile, Cluj-Napoca ajunge la halucinantă cifră de infectare de 4,87 și infectările cresc în ritm galopant

Dan Barna, despre algerile din PNL: "România este o republică bananieră în care Constituția pare opțională. Cîțu nu mai are susținerea USR PLUS"

Primul efect al crizei energiei. Nuclearelectrica și-a dublat valoarea la bursă

Coronavirus în România LIVE UPDATE 27 septembrie 2021. Noul bilanț COVID-19

HOROSCOP 27 septembrie 2021. Mercur retrograd de azi. Indecizie și oportunități ratate

COMENTARIU Marius Oprea. Mai am un singur dor: să nu-l mai văd pe Cîțu la televizor

Ce cadou a primit Simona Halep de la soțul Toni Iuruc. La nivel de antrenori, sportiva se întoarce cu 8 ani în urmă

Mascații au venit la aniversarea vârstei de 6 ani a unui copil din Oradea

A explodat vestiarul la PSG. Mbappé contra Neymar: "Vagabondul ăsta nu-mi dă pase"

Talibanii ordonă frizerilor să nu tundă bărbile afganilor. "Nu mai preluați moda americană"

Simona Halep împlinește astăzi 30 de ani fără antrenor, dar nu bani

Criza paturilor la Terapie Intensivă. Două persoane au murit la Craiova în timp ce așteptau un loc la ATI COVID

Actorul William Shatner, din serialul Star Trek, va zbura în spațiu cu racheta lui Bezos

Era Merkel apune. Cine este Olaf Scholz, social democratul care ar putea deveni noul cancelar german

Pfizer a început testarea unui medicament antiviral pentru prevenirea COVID-19

Facebook întrerupe dezvoltarea proiectului Instagram Kids. Compania a fost presată de autoritățile și grupurile de advocacy din SUA

Cîțu: O treime din alocările prin PNRR merg către transporturi

Reacția lui Joe Biden la aflarea rezultatului alegerilor din Germania

Florentin Bercu: "Dacă vrem să avem în agricultură rezultate ca în multinaționale, trebuie să avem oameni plătiți ca în multinaționale"

Cîțu, despre demisia lui Orban de la Camera Deputaților: marți discutăm alternativele în PNL

Orban, după rezultatele de la Congresul PNL: "Nu sunt înfrânt. Cîțu nu înțelege că nu va mai fi prim-ministru"

Valul 4 în România. Municipiul Craiova are peste 5 persoane infectate la mia de locuitori

Marius Tucă Show, diseară, la 19, la Aleph News și pe mediafax.ro. Invitații de azi: publicistul Ion Cristoiu și liderul Holograf, Dan Bittman

Alianța lui Dragnea are mii de adepți în Sălaj. Vlad Gălățeanu: ”E despre patriotism și identitate națională. Acolo-s”

Olaf Scholz vrea o coaliție a SPD cu ecologiștii și cu Partidul Liber-Democrat

Google a împlinit 23 de ani. Domeniul a fost înregistrat pe 15 septembrie 1997

Subprefectul de Timiș vrea școală online în Timișoara: Vom ajunge la o incidență de necrezut


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 485, afisate in 9 pagini.