13:07
Comentarii Adauga Comentariu

REGATUL UNGARIEI. 2 iunie 1247. Diploma Cavalerilor Ioaniți. Sunt menționați în ea Voievozii Români Litovoi, Seneslau, Ioan si FărcașDiploma Cavalerilor Ioaniți la 2 iunie 1247

Diploma emisă de regele ungar Béla al IV-lea (rege al Ungariei între 1235-1270)

În numele Sfintei Treimi una și nedespărțită, Amin. Bela, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, Dalmației, Croației, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodomeriei și Cumaniei de-a pururea …

… Așa dar, mânați de acest gând, după o îndelungată sfătuire cu fruntașii și baronii regatului nostru, ne-am oprit la această hotărâre luată dimpreună cu venerabilul bărbat Rembald, marele preceptor al casei Ospitalierilor din Ierusalim, din părțile de dincoace de mare, cu privire la repopularea regatului nostru, care prin năvălirea dușmănoasă a națiunii barbare numită tartari, a îndurat mare pagubă, atât prin pierderea bunurilor, cât și prin uciderea locuitorilor, că deoarece acel preceptor în numele casei Ospitalierilor s-a îndatorat de bună voie, pe sine și casa Ospitalierilor, să ia armele pentru ajutorarea regatului nostru în vederea apărării credinței creștine, potrivit cu actul scris mai jos, și să ne dea sfat și ajutor credincios pentru popularea țării noastre, și să se supună și la celelalte îndatoriri ce se vor arăta îndată în această scrisoare,

îi dăm și îi dăruim lui și prin dânsul numitei case întreaga țară a Severinului împreună cu munții ce țin de ea și cu toate celelalte și cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum și cnezatele lui Ioan și Farcaș, până la râul Olt,

afară de teritoriul cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm olatilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum.

N.Red. "pe care îl lăsăm olatilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum" prin urmare voievodatul lui Litovoi era unul Românesc și nu unul slavo-român sau cumano-român etc..

Totuși în așa fel încât jumătate din toate foloasele și veniturile și slujbele din întreaga țară a Severinului amintită mai sus, și din cnezatele numite mai sus, să o păstrăm pe seama noastră și a urmașilor noștri, cealaltă jumătate căzând în folosul casei pomenite mai sus, afară de bisericile clădite și cele ce se vor clădi în toate teritoriile sus zise, din veniturile cărora nu păstrăm nimic pe seama noastră, rămânând totuși neatinse cinstea și drepturile arhiepiscopilor și episcopilor pe care știe că le au, lăsând deoparte și toate morile dintre hotarele țărilor amintite atât cele clădite cât și cele ce se vor clădi,

în afară de cele din țara Lytua, precum și toate clădirile și semănăturile făcute cu cheltuiala fraților zisei case, și fânețele și pășunile pentru vitele și oile lor, și pescăriile care sunt acum în ființă sau care se vor face de către ei, care toate vrem să se oprească în întregime în folosul fraților acestora, afară de pescăriile de la Dunăre și iazurile de la Celei pe care le păstram împreună pe seama noastră și a lor.

Și mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile și foloasele ce se vor strânge pe seama regelui de la olatii ce locuiesc în țara Lytua, în afară de țara Hațegului cu cele ce țin de ea, să le culeagă sus zisa casă.

N.Red. prin urmare Hațegul făcea parte din țara Lytua, iar regele maghiar impune o diviziune fiscală între Hațeg și restul țării Lytua.

Mai voim ca amintiții olati să ajute pe sus zișii frați cu mijloacele lor ostășești întru apărarea țării și înfrângerea și pedepsirea atacurilor ce ni s-ar aduce de către străinii, iar din partea lor acești frați să fie datori la prilejuri asemănătoare să le dea lor sprijin și ajutor, pe cât le va sta în putință.

Pe lângă acestea, din sarea ce le-am îngăduit să ducă în chip îndestulător spre folosința acelei țări și a părților dinspre Bulgaria, Grecia și Cumania, din orice ocnă din Ultrasilvana de unde vor putea mai ușor să o scoată cu cheltuiala dimpreună a noastră și a lor, fără atingerea întru nimic a dreptului episcopal;

tot astfel și din banii ce vor umbla acolo din voința regelui și hotărârea preceptorului acestei case, ce va fi în slujbă în acea vreme, jumătate o păstrăm pe seama noastră, precum s-a spus mai sus și despre celelalte venituri, cealaltă jumătate având a fi îndreptată spre folosul zisei case, fără atingerea drepturilor bisericilor.

De asemenea, rânduielile pe care le va fi hărăzit zisa Casă nobililor și altora venind din alte părți să locuiască în ținuturile amintite, atât în privința libertăților lor cât și a judecăților, precum și hotărârile judecătorești pe care le vor fi rostit împotriva acelora, le vom încuviința și întări, fără atingerea părții noastre din folosințele ieșind de acolo, cu acest adaos că de se va rosti vreo osândă <într-o pricină de> vărsare de sânge împotriva mai marilor țării, și ei se vor simți nedreptățiți, să poată face apel la Curtea noastră.

Mai adăugăm că dacă ar veni vreo oaste asupra regatului nostru, de care lucru să ne ferească Dumnezeu, a cincea parte din ostașii țării amintite să fie datori a veni în oastea noastră și a porni la război pentru apărarea țării noastre.

Dar dacă vom îndrepta oaste spre Bulgaria, Grecia, și Cumania va purcede a treia parte din cei în stare a merge la război, și din prada de război, atât cea mișcătoare cât și cea nemișcătoare, numita casă își va primi partea sa după numărul ostașilor din Severin, precum și a armelor lor.

Pe lângă aceasta am dăruit amintitului preceptor, și printr-însul casei Ospitalierilor, toată Cumania, de la râul Olt și munții Ultrasilvanei, sub aceleași îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la țara Severinului,

în afară de țara lui Seneslau, voievodul olatilor, pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum, și întru totul sub toate acele îndatoriri, rânduite mai sus, cu privire la țara Lytua. ..."

N.Red. "în afară de țara lui Seneslau, voievodul olatilor, pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum" prin urmare voievodatul lui Seneslau era unul Românesc și nu unul slavo-român sau cumano-român etc..

Textul Diplomei în Limba Latina

A. Ch. 1247. Idem Bela Hospitalariis terras amplissimas de Zeurino confert.

In nomine sanctae Trinitatis, et indiuiduae Vnitatis. Amen. Bela, Dei gratia, Vngariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Seruiae, Galiciae, Lodomeriae, Cumaniaeque Rex in perpetuum. Regum Celsitudo requirit, et sublimium dignitati debetur, vt inter cetera eo studiosius ad multiplicationem inuigilet subditorum, quo ipsorum gloria in subiectae plebis multitudine specialius exaltatur; praesertim cum regum omnium et regnorum potentia, pax, et securitas, in suorum robore consistere dignoscantur. Accedit nihilominus non ad modicam sollicitudinis regiae partem, eos [448] benignioribus intueri, et amplioribus prosequi beneficiis, in quorum personis et vtilitas temporalis prouenire speratur, et Rex regum omnium propensius honoratur.

Hae itaque consideratione inducti, cum venerabili viro Rembaldo, domorum hospitalis Ierosolymitani magno praeceptore in partibus cismontanis (al. cismarinis) dilecto Amico nostro, super populatione regni nostri, quod per hostilem barbarae nationis incursum, quae Tartari appellantur, sicut in bonorum amissione, sic incolarum interemtione graue sustinuit dispendium, longo praehabito tractatu cum Principibus et baronibus regni nostri, in hoc nostra resedit communiter deliberatio, vt, quia idem praeceptor, nomine domus hospitalis, in subsidium regni nostri intuitu defensionis fidei Christianae, arma assumere, secundum formam inferius annotatam, et in populanda terra nostra consilium et auxilium impendere, bona fide, nec non alias subire conditiones, paullo post praesentibus insertas, se ac domum hospitalis sponte obligauit;

damus, et conferimus sibi, et per eum dictae domui totam terram de Zeurino, cum alpibus ad eam pertinentibus, et aliis attinentiis omnibus, pariter cum Kenazatibus Ioannis et Farcasii vsque ad fluuium Oltae, excepta terra Kenaratus Lyrtioy (Pr. Linioy) Waiwodae, quam Olahis relinquimus, prout iidem hactenus tenuerunt; ita tamen, quod medietatem omnium vtilitatum et redituum, ac seruitiorum de tota terra Zeurini memorata, et Kenazatibus supra nominatis prouenientium, nobis et successoribus nostris reseruamus, medietate alia ad vsum domus supra dictae cedente, exceptis ecclesiis constructis et construendis, in omnibus 449terris supradictis, de quarum reditibus nihil nobis reseruamus;

saluis tamen reuerentiis et iuribus archiepiscoporum, et episcoporum, quae habere dignoscuntur; exceptis etiam molendinis omnibus, infra terminos praenotatarum terrarum vbicunque factis, vel faciendis;

praeterquam intra Lytira (Pr. Lytua) nec non aedificiis et agriculturis omnibus, sumtibus fratrum dictae domus factis; foenetis quoque, seu animalium et pecorum suorum pascuis; piscinis etiam, quae nunc sunt vel fient per ipsos; quae omnia ad ipsorum fratrum vsum integraliter volumus retineri; praeter piscationes Danubii ac piscinae de Cheley (Pr. Cheleg) quas nobis et ipsis communes reseruamus.

Contulimus etiam, quod medietatem omnium prouentuum et vtilitatum, quae ab Olahis, terram Lityra habitantibus, excepta terra Hotsat (Pr. Harsot) cum pertinentibus suis, regi colligentur, domus hospitalis percipiat antedicta.

Volumus etiam, quod memorati Olahi ad defensionem terrae, et ad iniurias propulsandas, seu vlciscendas, quae ab extraneis, nostrae ditioni non subiectis, inferentur, iam dictis fratribus cum apparatu suo bellico assistere, et e conuerso ipsi fratres in casibus consimilibus eis subsidium et iuuamen iuxta posse impendere teneantur.

Ad haec de salibus, quos ad vsum dictae terrae, et illarum partium versus Bulgariam, Graeciam, et Cumaniam sufficienter deferri concedimus, de quacunque salis fodina Vltrasiluana commodius, sumtibus nobis et ipsis communibus, extrahi potuerint, saluo in omnibus iure episcopali, nec non de moneta, quae illic de voluntate regia et consilio praeceptoris domus illius, pro tempore constituti, curret, medietatem nobis reseruamus, sicuti de ceteris reditibus est praetactum; 450medietate alia ad vsum dictae domus conuertenda, saluis iuribus ecclesiarum.

Ordinationes, quas nobilibus ac aliis tam super libertatibus ipsorum, quam super iudiciis ad inhabitandam terram iam dictam, aliunde venientibus concesserit, salua parte nostra redituum et vtilitatum inde prouenientium, dicta domus; nec non sententias, quas tulerit in eosdem, ratas habebimus atque firmas;

hoc addito, quod si contra maiores terrae aliqua sententia de sanguinis effusione prolata fuerit, in qua senserint se grauari, ad nostram curiam valeant appellare;

hoc insuper adiecto, quod si exercitus regnum nostrum, quod absit, inuadere attemptaret, quinta pars armatorum terrae iam dictae pro defensione terrae nostrae in exercitu nostro ad bella procedere teneatur; si autem versus Bulgariam, Graeciam et Cumaniam exercitum mouerimus; tertia pars omnium ad bella habilium praecedet, et de aquisitionibus tam mobilium, quam immobilium portionem recipiet domus iam dicta, pro numero personarum exercitus de Zeurino pariter et armorum.

Ad haec contulimus Praeceptori antedicto et per ipsum domui hospitalis a fluuio Oltae et alpibus vltrasiluanis totam Cumaniam sub eisdem conditionibus, quae de terra de Zeurino superius sunt expressae, excepta terra Szeneslai Woiavodae Olahorum, quam eisdem reliquimus, prout iidem hactenus tenuerunt; sub eisdem etiam conditionibus per omnia, quae de terra Lytira sunt superius ordinatae.

Hoc autem nolumus praeterire, quod a primo introitu saepe dictorum fratrum vsque ad viginti quinque annos omnes reditus Cumaniae terrae, integraliter domus percipiat iam praefata; praeterquam de terra Szeneslai antedicta, de qua tantum medietatem redituum et vtilitatum obtinebit. Ex tunc vero medietas [451] omnium prouentuum, vtilitatum et seruitiorum per fratres eiusdem domus, a celsitudine regia approbatos et iuratos, fisco regio ministratur;

ita tamen, quod de quinquennio in quinquennium per nostrum hominem specialem proprii reditus, seruitia et vtilitates, exinde prouenientes, debeant computari; sumtus vero, qui in castrorum, seu munitionum custodiis fient, sicut nobis et ipsis fratribus debent esse communes, saluis aliis conditionibus pro parte nostra, et exceptionibus pro parte domus hospitalis in terra Cumaniae, vt puta de Ecclesiis, de molendiuis et aliis omnibus, quae singillatim superius de Zeurino sunt expressa.

Ad castra etiam aedificanda in dicta terra Cumaniae, nec non contra quoslibet impugnatores terrae Cumanae consilium et vires ipsis fratribus impendemus, quum necesse fuerit, et ab ipsis fratribus fuerimus requisiti; etiam cessantibus impedimentis aliis, illuc personaliter accedendo.

Concedimus etiam eisdem terram quingentorum (Pr. 400.) aratrorum in Feketig, vel alibi vltra siluas complebimus hunc numerum, vbi magis ad introitum terrae Cumanae vel Zeurini dictis fratribus videbimus expedire; super qua donatione litteras nostras dabimus speciales. Denique, vt saepe dicta domus hospitalis commodius sibi necessaria per mare valeat procurare, pro vtilitatibus regni nostri et suis, contulimus sibi iuxta maritima ciuitatem Scardonam, cum omnibus suis pertinentiis et iuribus, ipsam contingentibus; nec non praedium Peczath (Pr. Pegzath) cum suis terminis et vtilitatibus, prout charissimus frater noster, inclytae memoriae Colomanus rex tenuit;

et quemadmodum ad ipsum praedium pertinere digoscuntur; saluis ecclesiarum iuribus in eisdem. 452Insuper etiam terram nomine Woyla (Pr. Waila) iuxta Danubium non longe a Zemilen existentem, a castro de Crassou exemtam, cum omnibus pertinentiis et vtilitatibus suis, sicut Nicolaus, frater Vgolini, in perpetuitatibus tenuerat;

fratribus contulimus praedictis. Porro saepedictus Praeceptor ob concessiones nostras, quas propter caussas infra scriptas facimus, seu fecimus, obligauit se nomine dictae domus, arma assumere contra omnes paganos, cuiuscunque nationis, nec non contra Bulgaros;

contra alios autem Schismaticos, si regnum, aut regni confinia inuadere attemptarent, nominatim ac praecise introducere in regnum nostrum in praesente, ad nostrum et regni nostri seruitium centum fratres, militaribus armis et equis decenter, et bene praeparatos; contra exercitum autem Christianorum, regnum nostrum intrare volentem, obligauit se nomine dictae domus, dare quinquaginta fratres armatos ad custodiam et defensionem castrorum et munitionum in confiniis existentium; Vt est Posonium, Musunium, Suprunium, Castrum ferreum, castrum nouum et etiam infra, vbicunque rex voluerit collocare, et sexaginta contra Tartaros, si regnum nostrum ipsos intrare contingat; quod absit. Quibus omnibus, quamdiu sunt in custodiis castrorum et munitionum, regia prouisio faciet sumtus necessarios ministrare.

Adiunctum est etiam nomine domus, quod praeceptor seu magister, qui pro tempore ad gubernationem domorum in regnis nostris existentium, mittetur de partibus transmarinis vel aliis, in introitu suo promittere teneatur, data fide iuxta consuetudinem sui Ordinis, omnem fidelitatem regi et regno; et obseruare facere atque attendere in se et suis, sine fraude, vniuersa et singula supra dicta; et quod curam et operam dabit, ad populandum 453non solum dictas terras, sed etiam alias terras regni nostri; et quod rusticos de regno nostro cuiuscunque conditionis et nationis, ac Saxones vel Teutonicos de nostro regno non recipiant ad habitandum terras supradictas, nisi de licentia regit speciali.

Adiunctum insuper fuit a nobis, et a Praeceptore iam dicto, nomine praefatae domus receptum, quod si praemissa vel aliqua, seu aliquid de praemissis, ad quae dictus Praeceptor se et praedictam domum superius obligauerat, per ipsum vel per alium praeceptorem seu magistrum; pro tempore constitutum, omitti contingeret, et tertio sollempniter admonitus satisfacere non curaret, magnusque Magister transmarinus super haec modo debito pro parte regia sufficienter requisitus, non emendaret infra annum post factam requisitionem, quod omissum est seu neglectum per dictum magistrum, seu praeceptorem, pro tempore existentem, emendam seu vltionem per subtractionem redituum; vel alio modo, iuxta quantitatem et qualitatem excessus, regia deliberatio recipiet, iuxta suae beneplacitum voluntatis. Vt igitur vniuersa et singula supradicta, coram nobis et baronibus nostris recitata, perpetuae firmitatis, quantum est ex persona nostra, robur obtineant; quae fide data porrectione dexterae regalis nostrae promisimus, durantibus obligationibus, ex parte domus factis, inuiolabiliter obseruare, et facere obseruari, praesentem tradidimus paginam, charactere bullae nostrae aureae communitam; et saepe dictum Praeceptorem, nomine domus hospitalis praefatae, per dilectum, fidelem nostrum, magistrum Achillem, Albensem Praepositum, aulae nostrae vice-Cancellarium, in possessionem praedictorum corporalem auctoritate regia fecimus introduci.

Datum per manus reuerendi Patris Benedicti Archiepiscopi 454Colocensis et aulae nostrae Cancellarii. Ven. Patre Stephano archiepiscopo Strigon. Bartholomaeo Quinque-Eccles. Stephano Zagrab. Basilio Cenadien. Pouza Bosnen. Arnolpho Iaurien. Zalando Wesprimien. Wicentio Warad. Heymone Wacien. Gallo Transilu.

Lamperto Agriensi Episcopis, ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Ratislao illustri Duce Galliciae et bano totius Sclauoniae; Stephano Comite Palatino; Laurentio Waywoda Transilu. Dionysio magistro Tauernic. et Comite Posoniensi; Rolando iudice aulae nostrae; Mauritio magistro Dapiferorum, et Comite Nitriensi;

Chak magistro Agazonum et comite Supruniensi; Bagin (al. Bagono) magistro pincernarum, et comite de Bana; Paulo de Zounuk; Benedicto Musun. Nicolao Zaladien. alio Nicolao de ferreo castro; Henrico Simighiensi, Seuerico (Pr. Seuerino) Albensi comitibus, et aliis quam pluribus Comitatus et Magistratus regni nostri tenentibus; anno ab Incarnatione Domini MCCXLVII. quarto (al. III.) nonas Iunii, regni autem nostri anno duodecimo.“

Ex MSS. Battyán. et apud Pray Diss. VII. p. 134. Katona T. VI. p. 45. Non diu prouinciam poterant tueri Cruciferi contra Bulgaros; eam, vt videtur, sponte relictam, iam anno 1249. administrare coepit nomine Comitis Seuerinensis Laurentius. Vid. Diss. Prayanas. p. 138.

(sursa: http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/fejer/413/416/50b?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0)

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Țara care limitează utilizarea aplicației asemănătoare TikTok-ului. Categoria persoanelor vizate

Sex oral într-o parcare din Bucureşti. Ea e dezbrăcată, el cu pantalonii în vine IMAGINI XXX

Dezvăluire bombă a lui Liviu Dragnea: În România SRI-ul pune prim-miniștrii. Liviu Dragnea a declarat că șeful SRI, Hellvig împreună cu Coldea și Dâncu, i-au cerut să-l pună pe Dîncu premier chiar în ziua când PSD câștigase alegerile

Secțiile ATI COVID din România, aproape pline. La București mai sunt libere doar două paturi

Franța și parlamentarii UE fac presiuni pentru impunerea de sancțiuni Turciei. Ministrul francez de Externe: "Turcia știe ce trebuie să facă. Confruntarea sau colaborarea, depinde de ei"

STRĂINILOR NU LE PLAC PRODUSELE ROMÂNEȘTI. Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Confederaţia Patronală CONCORDIA au cerut Parlamentului să respingă Legea nr. 321/2009 care obligă hipermarketurile să achiziţioneze 51% produse românești la raft

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

CEREM CETATENILOR ROMANIEI SA SEMNEZE PENTRU NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu ! - Petitie initiata de Fluierul.ro

Imagini XXX. Cine este vedeta surprinsă aproape goală la plajă

Producătorii CONFIRMĂ: Tiruri întregi cu marfă EXPIRATĂ din alte țări sunt aduse în România. Producători "Un ministru al Agriculturii are astfel de date şi nu vedem deja şi arestări?"

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Sunday Telegraph: Parteneriatul AUKUS, discutat la summitul G7 fără știrea lui Emmanuel Macron / Franța vrea reconfigurarea NATO

UK. Scene incredibile. Au luat cu asalt magazinele după Lockdown! LUPTE au izbucnit în timp ce cumpărătorii se grăbeau la JD Sports și Foot Locker pentru a obține pantofi de sport Nike. S-au format cozi uriașe în afara Primark și a altor comercianți.

Cea mai sexy prezentatoare de la METEO s-a dezbrăcat pentru a-şi mulţumi cei 4 milioane de admiratori FOTO

Roxana Dobre, iubita lui Florin Salam, INCONŞTIENŢĂ sau VICIU? Ce face deşi e GRAVIDĂ în 8 luni FOTO

Florin Cîțu acuză: Vizita lui Dăncilă în SUA e privată. Asta înseamnă deturnare de fonduri și închisoare

SUA. BIDEN ADUCE SUTE DE MII DE MIGRANȚI ILEGALI ÎN SUA. Imagini halucinante cu 9.300 de migranți aflați sub un singur pod din Texas. AMESTECUL ETNIC FORȚAT CONTINUĂ.

Sex la "Insula iubirii": "Gata, sunt pregătită să mă culc cu tine. Na, s-a dezbrăcat şi s-a întâmplat"

De ce procedează Guvernul așa, în cazul Energiei? Pentru că acesta NU e Guvernul României. E guvernul străinilor

Minerii din exploatarea uraniului aduc acuzaţii grave Se încearcă falimentarea noastră pentru ca mai apoi să vedeţi preţuri după ce vor avea monopol! Atentat la siguranţa naţională. Sunt lezate resursele economice strategice!”

COMENTARIU Marius Oprea / Ne-am unit politic de 162 de ani. Restul e în "studiu de fezabilitate": am rămas la nivelul călătoriei cu poștalionul

Cupa Davis. România - Portugalia 3-1. Marius Copil învinge în două seturi pe Joao Sousa și obține calificarea

ŞtiriPeSurse: Despre Mitingul PNL-Cioloş. S-au plătit 2 milioane de lei pe cap de deplasat. 1 milion la dus şi un milion la întors. ASTA E ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT. De la pomana electorală la datul de pomană străinilor a unei țări întregi

Pelé, din nou internat la terapie intensivă. De ce au luat medicii această decizie

Vaccinare în România, 19 septembrie. Din ce în ce mai puțini români aleg să se vaccineze anti-COVID-19

Reglare de conturi sau accident? Patronul Hexi Pharma, Dan Condrea a murit intr-un accident rutier. El a intrat cu Mașina într-un copac, cu o viteză foarte mare. Mașina e zob. Nu există urme de frâne. A devenit România Italia anilor '70?

Ana Maria Prodan s-a fotografiat complet dezbrăcată în urma unui pariu pe bani. Incredibil cu cine a pus prinsoarea FOTO

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

Ministrul german al apărării se gândește să înființeze o Armată a Europei

TEHNOCRAȚII MINT ÎN LEGĂTURĂ CU GAURA DE 10 MILIARDE FĂCUTĂ ÎN DECEMBRIE. Ministrul Dragu explică cum s-au evaporat banii "în mod natural". Guvernul Soros-Cioloş are cea mai proastă realizare la venituri din ultimii 10 ani: 29% din PIB

"D-le Caramitru Vreau să Trăiesc". Lista în care Aimée Iacobescu n-a avut niciodată loc! Iată care sunt actorii care încasează lunar încă 4.350 de lei. Caramitru a avut acelaşi rol nefast exact ca la lovitura de stat dată de oamenii Moscovei în 1989

Se umflă sau nu testiculele după vaccin? Nicki Minaj spune că Da și că vărul ei a rămas impotent și cu ele umflate și că viitoarea mireasă l-a părăsit. Fauci și CNN zic că nu. Dar statistica VAERS ii contrazice. 46 de cazuri raportate de Testicule Umflate

Peste 61.000 de români CER "Opriți Jaful. Vreau să las moștenire copiilor mei această țară!". NATIONALIZAREA RESURSELOR, OPRIREA CONCESIONĂRILOR PE NIMIC ȘI INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR LA STRĂINI - e cea mai semnată Petiție de pe PetițieOnline.net.


Pag.1
Nr. de articole la aceasta sectiune: 34, afisate in 1 pagina.