00:18
Comentarii Adauga Comentariu

SOROS VREA SA ADUCA COMUNISMUL IN EUROPA DAR NU PE CEL AL LUI CEAUSESCU CI PE CEL A LUI PAUKER SI LENIN. Săptămânalul German Wirtschafts Woche îl acuză pe Soroș ca finantează și susține SyrizaSoros finanteaza si sustine Syriza

În anul 2009 filantropul Soros a decis înființarea unui think-tank pentru economie, care să îi promoveze ideile. A donat 50 milioane dolari pentru înființarea Institute for New Economic Thinking (INET), organizație care subvenționează de fapt viziunea paternalistă a statului și cele mai noi pledoarii pentru intervenționism economic. Lui i s-au alăturat imediat alți moguli, dintre care nu putea să lipsească David Rockefeller – pentru că bancherii doresc, nu-i așa,… salvarea planetei. Jeffrey Sachs, alături de Willem Buiter (fost la Goldman Sachs, în prezent la Citigroup) și alți economiști apropiați industriei bancare, sunt în Advisory Board.

INET are ca scop să dezvolte o nouă paradigmă economică mondială și este compus din numeroase personalități care susțin intervenția guvernului în economiile naționale, și care văd capitalismul ca un sistem viciat

IN 2013, ONG-urile sponsorizate de Soros, in primul rand INET, au organizat sustinut si finanțat deplasările în SUA ale șefului Syriza, Alexis Tsipras, care a ținut prelegeri academice și s-a întâlnit cu oficiali guvernamentali americani. Informația a apărut în presa germană. Sponsorizările au fost imediat negate de INET, dar prezența simultană a INET-ului și a lui Tsipras precum și prezența simultană a INET-ului cu alți membri SYRIZA, la aceleasi conferințe in SUA, sunt un fapt dovedit.

Un teoretician INET (Soros think-tank), Thomas Ferguson, de la Universitatea din Massachusetts, a participat la o conferință la New York cu reprezentanți ai partidului grec de extremă stânga SYRIZA, unde au fost invitati să dezbată la Facultatea de Drept de la Universitatea Columbia.

Astfel articolul menționează că "Thomas Ferguson, de la Universitatea din Massachusetts", care este membru al INET (thinktank-ul lui Soros), a participat la o conferință la New York, împreună cu reprezentanți ai partidului grec de extremă stânga SYRIZA, asta după ce în prealabil fusese invitat să participe la o conferință împreună cu Tsipras, șeful SYRIZA, la Universitatea Americană "Columbia Law School"

La conferința de la Columbia Law School, continuă articolul, "în fața unui auditoriu plin", Alexis Tsipras, liderul Partidului SYRIZA, si-a exprimat opinia cu privire la zgârciții germani, și a evocat teama de un nou Adolf Hitler vorbind despre un nou fascism care este creat în Europa. Au mai vorbit și însoțitorii și consilierii săi economici Giannis Milios și Rena Dourou, membru al Partidului SYRIZA în parlamentul grec.

Cine este INET - INSTITUTE FOR NEW ECONOMIC THINKING - Institut inființat și finanțat de Soros?

New York City

Email : info@ineteconomics.org

URL: http://ineteconomics.org/

Seeks to create a new worldwide "economic paradigm"
Caută să creeze o noua 'paradigmă economică mondială'

Co-founded by George Soros
Co-Fondator George Soros

Its Governing Board includes Drummond Pike, founder and president of the Tides Foundation
.
Consiliului de administrație îl include pe Drummond Pike, fondator si presedinte al Fundatiei Tides.

Is staffed by numerous individuals who favor government intervention in national economies, and who view capitalism as a flawed system
Este compus din numeroase personalități care favorizează intervenția guvernului în economiile naționale, și care văd capitalismul ca un sistem viciat

The Institute for New Economic Thinking (INET) was conceived in January 2009, when Anatole Kaletsky -- a Times of London economics writer who opposes the “noninterventionist model of capitalism” and favors deficit spending and “stimulus packages” as bulwarks against economic depression -- discussed with George Soros “the unique opportunity to reshape economics in the wake of the financial crisis.” Eight months later, Soros assembled 25 economists, financiers, and journalists in Bedford, New York to brainstorm the idea.
Institutul New Economic Thinking (INET) a fost conceput în ianuarie 2009, când Anatole Kaletsky - un editorialist pe teme economice in ziarul Times din Londra care se opunea "modelului non-interventionist al capitalismului" și care era adeptul "favorizării cheltuielilor publice ale deficitelor și 'ale pachete de stimulare' [date de către stat], ca întărituri împotriva depresiei economice - - " și care vedea "în urma crizei financiare mondiale, o oportunitatea unică de a remodela economia", a discutat cu George Soros. Opt luni mai târziu, Soros a asamblat 25 economiști, finanțiști, și jurnaliști in Bedford, New York, să se gândească la ideea lui Kaletsky.

This “Bedford Summit” resulted in a “unanimous agreement that our economic paradigm must change,” and a “recognition of the importance of empowering the young generation of economists to rethink” the field of economics.
"Summit-ul Bedford", a dus la un "acord unanim că paradigma noastră economică trebuie să se schimbe", și la o "recunoaștere a importanței de a responsabiliza tânăra generație de economiști de a regândi" domeniul economiei.

Toward that end, INET was created as a nonprofit foundation in October 2009 with an initial $50 million pledge by Soros's Open Society Institute. Kaletsky became a member of INET's governing board.
Pentru a-si atinge acest scop, INET-ul a fost creat ca o fundatie non-profit, în octombrie 2009, cu o finanțare inițială de 50 milioane dolari finanțare furnizată de institutul pentru o Societate Deschisă Soros. Kaletsky a devenit membru al consiliului de administrație INET-ului.

Co-founding INET with Soros was Jim Balsillie, CEO of the Canadian telecommunications company Research in Motion. In 2010 Balsillie was appointed to the United Nations High-Level Panel on Global Sustainability, charged with addressing “the growing risk of dangerous climate change.”
Co-fondator al INET-ului impreună cu George Soros a fost Jim Balsillie, CEO al companiei de telecomunicații canadiene Research In Motion. În 2010, Balsillie a fost numit la Organizația Națiunilor Unite în Comitetul Central al Grupului privind Sustenabilitatea Globală, grup însărcinat să adreseze "riscul tot mai mare al schimbărilor climatice periculoase."

INET awards grants, generally in the $25,000 to $250,000 range, to individuals or teams “proposing research in new economic thinking.”
INET acordă sponsorizări, în general, între 25.000 dolari și 250.000 dolari, persoanelor fizice sau echipelor "care propun cercetare în noul domeniu de gândire economică.'

The organization also has set up task forces consisting of researchers led by senior economists -- often from the INET Advisory Board -- who “identif[y] critical issues requiring in-depth research.” As of April 2011, INET had established a Human Capital and Economic Opportunity Task Force, a History of Economic Thought Task Force, and an Economic History Task Force.
Organizația de asemenea, a înființat grupuri de lucru formate din cercetatori conduși de economiști seniori - de multe ori preluați de la Consiliul Consultativ al INET-ului, grupuri care "identifică probleme critice care necesită o cercetare în profunzime",
Începând din aprilie 2011, INET a stabilit noi Departamente: Departamentul de Capital Uman, un Grup de Lucru pentru Oportunitățile Economice, un Grup de Lucru pentru o Istorie a Gândirii Economice, precum și un Grup de Lucru pentru o Istorie a Economiei

Moreover, INET periodically stages conferences and regional meetings at various locations to “bring people from different fields and schools of thought together” to discuss issues “that urgently require new economic thinking.”
Mai mult decât atât, INET planifică periodic conferințe și reuniuni regionale în diferite locații pentru "a aduce oameni din diferite domenii și școli de gândire împreună" pentru a discuta probleme "care necesită urgent o nouă gândire economică."

INET's executive director is Robert Johnson, an international investor and financial consultant who previously was a managing director at Soros Fund Management.
Directorul executiv INET este Robert Johnson, un consultant internațional și investitor financiar, care anterior a fost director general la Soros Fund Management.

Key members of INET's governing board include:
Membrii cheie ai consiliului de conducere INET includ:

Erik Berglof, founder and president of the Centre for Economic and Financial Research in Moscow, and a non-resident senior fellow at the Brookings Institution
Erik Berglof, fondator și președinte al Centrului pentru Cercetări Economice și Financiare din Moscova, iar un coleg senior nerezident la Brookings Institution

Drummond Pike, founder and president of the Tides Foundation
Drummond Pike, fondator si presedinte al Fundatiei Tides

John Shattuck, former vice president of Harvard University and former executive director of the American Civil Liberties Union's Washington, DC office
John Shattuck, fostul vice-președinte al Universității Harvard și fost director executiv al American Civil Liberties Union (Uniunea pentru Libertăși Civile) din Washington, cu biroul în Washington DC

INET's advisory board has included such individuals as:
Consiliul consultativ INET a inclus persoane fizice, cum ar fi:

Paul Davidson, an economics professor who is a strong proponent of the Keynesian view which holds that active government intervention in the marketplace is the best method of ensuring economic growth and stability;
Paul Davidson, profesor de economie care este un puternic susținător al viziunii Keynesiene care susține că intervenția activă a guvernului pe piete este cea mai bună metodă de a asigura creșterea economică și stabilitatea;

Robert Dugger, a managing partner with a global asset management company and a board member of the Democracy Alliance;
Robert Dugger, un partener ce conduce o companie internațională de gestionare a activelor financiare și un membru al consiliului de administrație al organizației Democracy Alliance (Alianța Democratică);

Thomas Ferguson, a political science professor and longtime contributing editor to The Nation;
Thomas Ferguson, un editorialist, profesor de științe politice și mult timp editor colaborator la ziarul The Nation;

Duncan Foley, an economics professor who has praised Karl Marx for the “great insights” of his “very relevant and very powerful” analysis of capitalist society and its flaws;
Duncan Foley, un profesor de economie care i-a mulțumit lui Karl Marx pentru "intuițiile mari" în analiza sa "foarte relevantă și foarte puternică" a societății capitaliste și a defectele sale.

James Heckman, a University of Chicago economics professor who calls for massive public funding of “educational and development resources” for young children from “disadvantaged families”;
James Heckman, profesor de economie la Universitatea din Chicago, care solicită finanțarea publică masivă pentru "resursele educaționale și de dezvoltare" pentru copiii mici ce provin din "familiile defavorizate";

John Kay, the founder of Britain’s largest independent economic consultancy, who has derided “the mantras of market fundamentalism”; the “American business model” founded on “unfettered self-interest, privatization and low tax”; and the “'one-size-fits-all' globalization” that “hurts developing countries”;
John Kay, fondatorul celui mai mare institut de consultanță economică independent din Marea Britanie, cel care a ridiculizat "mantra fundamentalismului economiei de piață" si care a criticat "modelul de afaceri American" bazat "pe propriul interes care se manifestă nestingherit, pe privatizări și pe impozite scăzute"; cel care a criticat principiul "o singură mărime se potrivește tuturor", principiu care "rănește țările în curs de dezvoltare";

Axel Leijonhufvud, a longtime professor at UCLA and the University of Trento (Italy), who embraces Keynesian economic doctrine;
Axel Leijonhufvud, mult timp profesor la UCLA si la Universitatea din Trento (Italia), care îmbrățișează doctrina economică keynesiană;

Kenneth Rogoff, an economist who contends that America's “unbridled capitalism” has caused “huge inequalities” which have led to “tensions” and “social friction,” and who favors the inheritance tax as a way to “eve[n] out the distribution of income across generations”;
Kenneth Rogoff, un economist care susține că actualul "capitalism neînfrânat" din America a provocat "inegalități imense", care au condus la "tensiuni" și "frictiune socială". El sustine impozitul pe mostenirea bunurilor ca o modalitate de a "nivela distributia veniturilor intre generatii";

Jeffrey Sachs, an economist and longtime affiliate of George Soros who directed the United Nations Millennium Project, a massive redistributive scheme calling for the governments of wealthy countries to commit a portion of their GNP to promoting “the economic development and welfare of developing countries.” (Sachs has praised socialists as “both the heirs and the leaders of the world's most important and most successful political path,” and has lauded their “strong commitment to universalist ethical principles and fiscal re-distribution.”)
Jeffrey Sachs, un economist de mult timp asociat cu George Soros care a organizat si condus Proiectului Mileniului al Organizației Națiunilor Unite, un sistem de redistribuire masivă care cere guvernelor țărilor bogate să aloce o parte din PIB-ul lor pentru a promova "dezvoltarea economică și bunăstarea țărilor în curs de dezvoltare." (Sachs a lăudat socialiștii ca fiind "atât moștenitorii cat și liderii caii politice celei mai importante și celei mai de succes din lume", și a lăudat "angajament lor puternic pentru principiile etice universaliste și pentru re-distribuirea fiscala.")

Amartya Sen, an economics profess who has discussed “the huge limitations of relying entirely on the market economy and the profit motive,” and who says that the economic crisis of 2008 was “partly generated by a huge overestimation of the wisdom of market processes.”
Amartya Sen, o profesoara de economie care a discutat "limitările imense la care esti supus daca te bazezi în întregime pe economia de piață și pe motivația profitului", și care spune că criza economică din 2008 a fost "parțial generată de o uriasa supraestimare a înțelepciunii proceselor economiei de piata."

ADDITIONAL INFORMATION ON THE INSTITUTE FOR NEW ECONOMIC THINKING
Informații adiționale despre INSTITUTUL PENTRU NOUA GÂNDIRE ECONOMICĂ (INET)

In an effort “to extend our global community, accelerate the rate of change, and broaden the impact on the field of economics,” INET has set up a network of smaller “Institutes” on major university campuses to “act as hubs in extending the INET vision around the world.” The organization has also established formal partnerships with the London School of Economics and Political Science, the Centre for International Governance Innovation, and the James Martin 21st Century School at the University of Oxford.
Într-un efort "de a extinde comunitatea noastră globală, și de a accelera rata de schimbare, și de a extinde impactul asupra domeniului economiei", INET a înființat o rețea de "Institute" mai mici în campusurile universitare majore care să "acționeze ca hub-uri în extinderea viziunii INET în întreaga lume". Organizația a stabilit, de asemenea, parteneriate formale cu London School of Economics Political Science (Școala de la Studii Politice și Economice), cu Centre for International Governance Innovation (Centrul pentru Inovarea Guvernanței Internaționale), și cu James Martin 21st Century School de la Universitatea din Oxford.

INET's advisory board has included a number of individuals with ties to the London School of Economics, which was founded in 1895 by members of the socialist Fabian Society. Among these INET board members are UC Berkeley economics professor George Akerlof, Princeton economics professor 
Markus Brunnermeier, Citigroup economist Willem Buiter, Financial Markets Group member 
Charles Goodhart, and economics professor
 Perry Meh
Consiliul de conducere consultativ al INET-ului a inclus un număr de persoane cu legături la London School of Economics, instituție fondată în 1895 de către membrii socialiști din Fabian Society (Societatea Fabian). Printre acești membrii ai consiliului de conducere INET se numără: George Akerlof - profesor de economie de la UC Berkeley, Markus Brunnermeier - profesor de economie de la Princeton, Willem Buiter - economist la Citigroup, Charles Goodhart - membrul al Financial Markets Group și Perry Meh - profesor de economie.
Articolul original din Wirtschafts Woche - Wie sich George Soros als Euro-Retter inszeniert

von Florian Zerfaß, Angela Hennersdorf und Dieter Schnaas

George Soros ist alt, reich und rasend ruhelos. Er verdient am schwachen Yen - und kämpft für die Rettung des Euro. Das Porträt eines Getriebenen zwischen Großzügigkeit und Größenwahn.

Opi drischt auf Mutti ein, das hat in den Schweizer Bergen schon Tradition. Jahr für Jahr nutzt George Soros die Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos, um sich mit einer gezielten Provokation in eine der Hauptrollen zu drängen. Als Bösewicht lässt der schrullige Senior dabei am liebsten auftreten: das vermalemerkelte Deutschland.

Ende Januar war es mal wieder so weit. Soros dämonisierte Deutschland als Schuldigen eines heraufziehenden Währungskrieges. „Die Deutschen glauben an Einsparungen, der Rest der Welt glaubt an geldpolitische Lockerungen“, befand der Starspekulant.

Die Regierung Merkel zwinge ganz Europa einen eisernen Sparkurs auf und mache damit den Euro kaputt, sagte Soros, es sei „einfach die falsche Politik“ und noch dazu eine, „die am Ende ganz Europa in die Krise treibt“. Von den Berggipfeln hallte ein internationales Medienecho zurück.

Der mittlerweile 82 Jahre alte Finanzjongleur ist ein Mysterium. Er hat einen legendären Ruf weit über die Finanzwelt hinaus und mehr Geld, als er in diesem Leben verprassen könnte, selbst wenn er sich noch so anstrengen wollte. Aus der operativen Führung des 25-

Milliarden-Dollar-Familienhedgefonds Soros Fund Management hat er sich zurückgezogen. Doch George Soros sei nicht der Typ des netten Opis, der im Lehnstuhl sitze und mit den Enkelkindern spiele, sagt eine Freundin der Familie in New York. „George liebt das Drama, die Kontroverse, das Spiel mit dem Risiko.“

Soros ist gesundheitlich angeschlagen, aber nicht zu bremsen, er absolviert ein strapaziöses Pensum mit voluminösen Zielen: Griechenland retten, den Euro und die gesamte Europäische Union dazu, und obendrein will er auch noch die Volkswirtschaftslehre revolutionieren.

Dafür nimmt George Soros viel Geld in die Hand. Leistet sich ein ebenso weitreichendes wie einflussreiches Netzwerk auch in Deutschland, darin so prominente Figuren wie Ex-Außenminister Joschka Fischer und der Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Mit ihnen kämpft Soros für die Rettung des Euro, aber auch für sein eigenes Ego. Und für sein Vermögen? Wer sich mit dem Multimilliardär auseinandersetzt, erkennt einen Getriebenen zwischen Genius und Gier, Großzügigkeit und Größenwahn.

Als „klassisches Beispiel eines Parvenüs“ sieht ihn eine Weggefährtin. Als einen, der es von ganz unten bis nach ganz oben geschafft hat und doch nie genug bekommen kann. „Er ist nicht damit zufrieden, ein genialer Wirtschaftsmensch zu sein. Er hat den Ehrgeiz, auch als großer politischer Denker angesehen zu werden. Dabei entwickelt er einen messianistischen Eifer.“

Messianistischer Eifer

Dieser Eifer manifestiert sich zuallererst in den Open Society Foundations (OSF). Soros hat die Stiftungsgruppe 1979 gegründet und ihr inzwischen mehr als acht Milliarden Dollar zukommen lassen. Kaum ein Menschheitsproblem ist der Stiftung zu groß, um von ihr angepackt zu werden.

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa, wo Soros viele Oppositionsbewegungen unterstützt hatte, organisiert die Stiftung mit Sitz in New York nun Bildungs- und Demokratieprojekte, setzt sich für Menschenrechte ein, bekämpft Armut und fördert freie Medien; sie will eine liberalere Drogenpolitik und die Freigabe von Marihuana, den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen und AIDS ausrotten; sie fördert Universitäten und gründete mit der Central European University in Budapest auch selbst eine.

Jüngst legte Soros seinem Stiftungschef Christopher Stone nahe, besondere Hilfsprojekte für Griechenland aufzulegen. Was genau geplant ist, könne er noch nicht sagen, teilt Stone auf Nachfrage mit: „Die Lage in Griechenland ist sehr unübersichtlich.“

---------- Part 2/7

Narzisstisch-neurotischer Eifer

Vier von fünf Bundesbürgern (81 Prozent) sind davon überzeugt, dass die Eurokrise noch nicht ausgestanden ist. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung.

Dagegen glauben nur sieben Prozent der Befragten, die Krise sei beendet. Sorgenvoll verfolgen viele Bundesbürger die Entwicklung in Griechenland.

Nur 34 Prozent sehen das Land auf dem richtigen Weg. Hingegen sind 39 Prozent davon überzeugt, dass Griechenland sich nicht ernsthaft um Reformen bemüht, die das Land wieder zukunftsfähig machen. „Für die überwältigende Mehrheit der Deutschen ist die Eurokrise noch nicht vorbei.

Diese Befürchtung wird auch Einfluss auf die Wahlen zum Europäischen Parlament haben“, sagte INSA-Chef Hermann Binkert der Zeitung.

Quelle: dpaDer Chef des Euro-Rettungsfonds ESM hat Griechenland davor gewarnt, bei einer Rückkehr an den Finanzmarkt zu viel für frisches Kapital zu zahlen. Das hoch verschuldete Land musste als erstes unter den Rettungsschirm der Euro-Länder schlüpfen und entging nur so einem Staatsbankrott. ESM-Chef Klaus Regling sagte der Wochenzeitung "To Vima", es sei natürlich, dass Griechenland nunmehr die Märkte testen wolle.

Es sollte den Investoren aber keine zu hohe Rendite zahlen, um seine Schuldenlast nicht weiter zu erhöhen. Die griechische Regierung müsse sich überlegen, welchen Preis sie bereit sei zu zahlen, sagte Regling dem Blatt. Quelle: APItaliens neue Regierung will sich für eine Abschwächung der EU-Haushaltsziele einsetzen. Das machten Ministerpräsident Matteo Renzi und Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan bei der Vorlage ihrer Sparpläne deutlich.

Beide kündigten an, Italien werde seine im Juli beginnende EU-Präsidentschaft dazu nutzen, die Vorgaben auf den Prüfstand zu stellen.

"Wir wollen mehr denn je die Richtung Europas ändern", sagte Renzi. Italien stärke aber seine Position, wenn es seine Finanzen momentan im Zaum halte. Die Äußerungen legen nahe, dass Frankreich in den Bemühungen, mehr Zeit für die Erreichung seiner Haushaltsziele zu erhalten, mit Italiens Unterstützung rechnen kann. Renzi legte Vorschläge für die Finanzierung eines 6,7 Milliarden Euro schweren Steuersenkungsprogramms vor.

Ein Großteil solle durch Ausgabenkürzungen im Umfang von 4,5 Milliarden Euro erwirtschaftet werden, sagte er vor Journalisten. 2,2 Milliarden Euro würden durch höhere Mehrwertsteuereinnahmen und Bankensteuern gedeckt. Quelle: REUTERS

Der narzisstisch-neurotische Eifer des George Soros manifestiert sich aber auch in Vortragsreisen durch Europa. „Die Tragödie der Europäischen Union“ war der epochal heischende Titel einer Rede im September vergangenen Jahres in Berlin. „Lead or Leave“ lautete Soros’ Leitthese, Deutschland solle die Euro-Zone führen – sprich: zahlen – oder sie verlassen.

„Spiegel“-Digitalchef Matthias Müller von Blumencron moderierte die Diskussion. Überhaupt kümmerte sich „Spiegel Online“ rührend um die Verbreitung dessen, was der Altmeister zu sagen hatte. Auf der Web-Seite gab es die Rede exklusiv zu lesen. Auch sonst schenkt der „Spiegel“ Soros gerne sein Ohr: Seit Ausbruch der Finanzkrise hat er Soros dreimal zum „Spiegel“-Gespräch gebeten. Die Konkurrenz vom „Stern“ wollte da nicht hintenanstehen und interviewte Soros ebenfalls. Von „Süddeutscher Zeitung“ über „Handelsblatt“ oder „Welt“ bis zur „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ werden seine Weissagungen weitergetragen, auch auch international greifen Medien jeglicher Couleur sie auf.

So gelingt Soros spielend, was er in Berlin als Ziel des Abends ganz offen durchklingen ließ: Einfluss zu nehmen. Auf politische Debatten. Der Euro sei eine Schicksalsfrage für die Europäische Union, und die liege ihm aufgrund seiner eigenen Erfahrungen am Herzen. Soros, 1930 in der ungarischen Hauptstadt Budapest geboren, Sohn einer jüdischen Familie, erlebte den Einmarsch der Nazis mit, dann die Ausbreitung des Kommunismus. Er habe viel Leid gesehen und wolle dazu beitragen, dass die Europäische Union nicht auseinanderbreche.

Eine merkwürdige Ehrfurcht

In England, wohin er 1947 emigriert war, studierte Soros an der London School of Economics bei Karl Popper, dem Säulenheiligen der modernen Wissenschaftstheorie. Auf ihn beruft sich Soros häufig; von ihm lernte er, alles infrage zu stellen und mit Provokationen etablierte Denkmuster zu attackieren. Damit sichert er sich seinen Platz in den Schlagzeilen.

Es ist erstaunlich, wie bereitwillig renommierte Medien George Soros einen roten Teppich ausrollen, wann immer er meint, die Welt mit einer These beglücken zu müssen. Offenbar wird die Autorenzeile des Milliardärs in etlichen Redaktionen als Zierde empfunden, die das eigene Blatt schmückt, unabhängig vom Gehalt des Geschriebenen. Erklären lässt sich das nur mit einer merkwürdigen Ehrfurcht.

Aber Ehrfurcht vor was? Der Finanzinvestor Soros war kein Unternehmer, der echte Werte schuf. Kein heldischer Pionier im Sinne Joseph Schumpeters; keiner, der mit seinen Produkten und Innovationen den Markt aufmischte. Soros’ Geschäftsgrundlage war nicht kreative Zerstörung, sondern zerstörerische Kreativität.

Weltbekannt wurde Soros 1992 als „Man who broke the Bank of England“ – der Mann, der die englische Zentralbank niederzwang. Überzeugt von einer Überbewertung des britischen Pfunds tätigte Soros massenhaft Leerverkäufe. Die Bank of England konnte nicht gegenhalten, der Pfund-Kurs brach ein, und Soros’ Gewinne schnellten in die Höhe. Geschätzt 1,4 Milliarden Dollar brachte ihm die Wette ein.

Die Behörden hatten Soros über Jahre im Visier. Mit der US-Wertpapieraufsicht SEC hatte er immer wieder Ärger. Die französische Börsenaufsicht untersuchte ab 1988 jahrelang seine Geschäfte. Selbst in seinem Heimatland Ungarn ermittelte die Aufsicht gegen Soros Fund Management und verhängte 2009 eine Strafe von 1,6 Millionen Euro. Auch an der Asienkrise 1997/98 verdiente Soros. Erneut wettete er gegen eine Währung, diesmal den thailändischen Baht. Paul Krugman, der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger, hielt Soros vor, die Krise „for fun and profit“ zu befeuern.

---------- Part 3/7

Unterwürfiger Respekt

Woher also rührt die hochachtungsvolle Verehrung für diesen Mr. Soros? Woher der leicht unterwürfige Respekt, den man ihm und jedem seiner Sätze bezeugt? Woran liegt es, dass Meinungsmacher meinen, den Lebensabend eines Starinvestors adeln zu müssen, indem sie die oft banalen Ansichten eines Finanzakrobaten zu wichtigen Wortmeldungen aufblasen?

George Soros ist ein professioneller Beobachter von Firmen, Währungen, Waren und Märkten; ein Analyst, wie es sie zu Tausenden gibt in Redaktionen und Ratingagenturen, in Bankhäusern und Forschungsinstituten. Mit dem Unterschied allerdings, dass Soros mit seinen Analysen auch immens viel Geld verdient hat.

George Soros ist ein Geldregenmacher, der die Pathologien der Finanzmärkte nicht nur analysiert und beobachtet, sondern auch für seine Zwecke nutzt. Er selbst bezeichnete sich daher einmal als „höchstbezahlten Kritiker der Welt“.

Soros’ spekulative Affäre mit dem Geld ist ihm nicht vorzuwerfen. Man kann sie moralisch verurteilen. Man kann seine totale Identifikation mit den Vermögenszuwächsen seiner Quantum Funds verachten. Aber wozu? Soros selbst hat bereits 1977 die „erbärmliche und elende Art“, sein Leben als Spekulant zu leben, beklagt.

Milliardenmann George Soros

Vor 83 Jahren...

1,4 Milliarden...

Rund 25 Milliarden...

50 Millionen...

Mehr als 8 Milliarden...

Wirklich erstaunlich ist aber, wie Soros sein Dasein als Spekulant zu einem lässlichen Vorleben umdeuten kann. Seine Selbstinszenierung als Geläuterter und Globalisierungsgelehrter. Und dass sie ihm gelingt, obwohl exakt die Früchte seiner Spekulation der wesentliche Grund sind, warum man seine raunenden Weltdeutungen so andächtig zur Kenntnis nimmt.

Dass George Soros heute nicht nur im Olymp der Finanzbranche beheimatet ist, sondern als Orakel vom Dienst auch in der politischen Landschaft reüssiert; dass seine wichtigtuerischen Weissagungen auf den Elitenforen der Welt wie geistiges Gold gehandelt werden – das alles zeigt: Nicht die legendäre Wette gegen das Pfund, sondern die erfolgreiche Spekulation auf intellektuelle Teilhabe ist Soros’ Geschäft des Lebens. Er zeigt der Welt, dass (sein) Geld vor allem eine funktionale Bedeutung hat. Es verschafft ihm Zugang und Gehör. Es kauft seine Mitsprache. Es sichert seine Geltung.

Diese Aktien hat Soros im Depot

Wal Mart

Adecoagro

General Electric

Westport Innovations

NetApp

SPDR Gold Trust

Charter Communications

„In Amerika hat er gelernt, dass er sich mit Geld politischen Einfluss erkaufen kann“, sagt eine Weggefährtin. Mit seinem Geld überwand er die Abschirmungswälle um Ost-Oppositionelle, an die kaum ein Westler herankam. Er erkaufte bei kommunistischen Regimes Freiheiten für Künstler, unterstützte ganze Bewegungen gegen den Kommunismus. Mit Begeisterung leistete Soros sich Treffen mit Václav Havel oder Pavel Kohout, den tschechischen Intellektuellen und Oppositionellen. Sein Geld erlaubte es ihm, sich mit diesen Leuten und ihrem Glanz zu umgeben.

Neues Denken für die Welt

Seine Havels und Kohouts von heute schart Soros in seinem Institute for New Economic Thinking (Inet) um sich. Das hat er 2009 gegründet und mit 50 Millionen Dollar ausgestattet, dazu ein ambitioniertes Ziel ausgelobt – nicht weniger, als ein neues Denken in der Volkswirtschaftslehre zu etablieren. Soros hat eine illustre Runde von Ökonomen versammelt: Barry Eichengreen etwa von der University of California in Berkeley, Carmen Reinhart vom Peterson Institute for International Economics in Washington, Charles Goodhart von der London School of Economics, Kenneth Rogoff aus Harvard, den Deutschen Ottmar Edenhofer vom Klimainstitut in Potsdam.

---------- Part 4/7

Rettungspläne für den Euro - Wege aus der Krise - Wachstumsstrategien für Europa

François Hollandes Mission lässt sich auf einen kurzen Nenner bringen: Wachstum. Der neue französische Präsident hat sich zum Ziel gesetzt, Europa die seiner Meinung nach einseitige Ausrichtung auf die Sanierung der Staatsfinanzen auszutreiben und den Kontinent damit aus der Wirtschaftskrise zu führen. Das Thema ist keine Erfindung Hollandes - die EU-Regierungschefs haben sich immer wieder damit beschäftigt, wie der Kontinent Rezession und Arbeitslosigkeit entrinnen kann. Aber die Debatte um die richtige Strategie erhält durch die Wahl des Sozialisten eine ganz neue Dynamik. Quelle: dpaDie Leitfrage dabei lautet: Wie lässt sich die Wirtschaft ankurbeln, ohne dafür viel Geld in die Hand zu nehmen? Schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme gelten nicht als Option - schließlich sind die Staatskassen leer.

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso propagiert daher, "auf wachstumsfreundliche Art und Weise zu sparen". Nach Ansicht vieler Ökonomen lässt sich die Konjunktur nur dann ankurbeln, wenn Wirtschafts- und Finanzpolitiker sowie Notenbanker einige bislang als unantastbar geltende Prinzipien aufgeben.

Weniger SparenDie heftigen Sparprogramme in Griechenland, Spanien, Italien und Co. sind nach ihrer Einschätzung Teil des Problems, nicht Teil der Lösung: „Der derzeitige Austeritätskurs ist zu hart“, sagt der Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Gustav Horn. Die Sparziele sollten auf vier bis fünf Jahre gestreckt werden. Ähnlich argumentiert Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank: „Wer Wachstum will, darf die Austeritätspolitik in den Krisenländern nicht übertreiben.“ Quelle: dapd

Im Sommer 2012 trommelte Soros siebzehn namhafte Ökonomen in Brüssel zusammen. Das Inet gründete ein Council on the Euro Zone Crisis und meldete sich sogleich mit einem Ökonomenaufruf zu Wort. Thema: Wie der Euro zu retten ist.

Dass Soros selbst bei der Beratung des Papiers mitmischte, ist nur dezent in einer Fußnote vermerkt. Weitaus sichtbarer prangen darüber die Namen der angelockten Ökonomen, darunter prominente Vertreter der Disziplin in Deutschland. Peter Bofinger und Lars Feld stehen darauf, Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die ehemalige Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro, jetzt im Verwaltungsrat der Schweizer Großbank UBS. Dennis Snower, Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Die Mitglieder saßen ehrenamtlich im Council, ist aus Inet-Kreisen zu hören.

Gerade Bofinger hat eine besondere, intensivere Beziehung zu Soros. Der deutsche Ökonom ist ein gern gesehener Inet-Gast, er ist nicht nur Mitglied im Euro-Council, sondern trat auch als Redner auf einer Inet-Konferenz in Berlin auf. Und ihm wurde eine besondere Ehre zuteil: Gemeinsam mit Soros verfasste Bofinger einen Essay für die „Financial Times“.

Das Thema, na klar: Wie die Europäische Zentralbank den Euro retten kann. Doch so gerne er auf Soros’ Veranstaltungen spricht, so ungern will Bofinger über seine Zusammenarbeit mit dem Milliardär reden. Mehrere Interview-Anfragen lässt er unbeantwortet. Dabei gäbe es so interessante Fragen: Ob er Geld für seine Dienste bekommt und wenn ja, wie viel? Ob Soros’ Stiftungen seine Forschungen fördern?

Ein anderer Inet-Denker, Thomas Ferguson von der Universität Massachusetts, saß in New York auf einem Panel mit Vertretern der griechischen Linkspartei Syriza, die zu einer Diskussion an die Columbia Law School eingeladen war. Parteiführer Alexis Tsipras gab dort vor vollem Hörsaal seine Meinung zu den geizigen Deutschen zum Besten, beschwor die Angst vor einem neuen Adolf Hitler und einem neuen Faschismus in Europa. Im Gepäck hatte Tsipras seinen Wirtschaftsberater Giannis Milios und Rena Dourou, Mitglied der Linkspartei im griechischen Parlament. Ihren Auftritt mitfinanziert hat Soros’ Thinktank Inet.

Schuldenkrise Die größten Euro-Gegner

Die aktuelle Krisenbewältigung schränke die Demokratie in den Eurostaaten erheblich ein. Henkel hofft auf ein Einlenken der Bundeskanzlerin. "Die Bereitschaft der Deutschen, weitere Griechenland-Rettungspakete und demnächst Portugal und Italien zu finanzieren, ist weniger verbreitet als die Bereitschaft, die Kernenergie zu unterstützen.

Das heißt: Wenn Angela Merkel beim Euro eine Art Fukushima-Effekt erlebt, dann traue ich ihr zu, blitzschnell den Kurs zu ändern", sagte Henkel im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Der Ökonom und Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Hans-Werner Sinn hält viele Euro-Mitgliedsländer für nicht wettbewerbsfähig. Er plädiert für einen Ausschluss Griechenlands aus der Währungsunion und warnt eindringlich vor einer Bankenunion und Eurobonds. Im vergangenen Jahr hat er einen Brandbrief von rund 200 deutschen Ökonomen mitunterzeichnet.

Innerhalb der Bundesregierung hat er sich damit keine Freunde gemacht. Doch das wird Sinn nicht stören. Einer, der den ifo-Chef gut kennt sagte, "Sinn würde zu seinen Thesen stehen, auch wenn andere daran zweifeln". Bevor Sinn sich und seine Thesen präsentiert, bereitet er sich stundenlang vor und feilt an seinen Formulierungen.

Alexis Tsipras ist Vorsitzender des griechischen Links-Bündnisses "Syriza" und der mächtigste Kritiker der griechischen Regierung. Er ist strikt gegen das Sparprogramm, das sein Land mit den internationalen Geldgebern verhandelt hat.

Sein jüngster Vorschlag: Die griechische Regierung solle schlichtweg die Gespräche mit der Troika (IWF, Europäische Kommission und Europäische Zentralbank) verweigern.

Die fortschreitende Privatisierung von Staatsbetrieben will Tsipras eigenen Worten zufolge "kriminalisieren". Die griechische Regierung soll im Eiltempo öffentliche Unternehmen verkaufen. Bei der Wahl im vergangenen Jahre erreichte seine Partei 17 Prozent der Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft im Land. Umfragen sehen Tsipras inzwischen noch stärker.

Warum nur sponsort Soros einen antikapitalistischen Hetzer wie Tsipras mit seinen Tiraden gegen Deutschland? Teilt er etwa dessen Thesen? Wall-Street-Kollegen äußern sich nur hinter vorgehaltener Hand. Zu groß scheint die Furcht vor dem Einfluss des Alten.

Doch beim Gespräch mit einem Manager fällt häufiger der Satz: „Soros will sich an Deutschland rächen.“ Kenner der Familie sagen, Soros präge eine gewisse „Hassliebe zu Deutschland“. Am Geschehen in Europa und in Deutschland sei er vor allem wegen seiner persönlichen Historie interessiert.

Soros ist nicht Antideutsch

Antideutsch sei Soros allerdings nicht, meint Robert Johnson, Amerikaner, ein Freund von Soros und Chef des Inet. „Europa liegt ihm wirklich am Herzen“, sagt der Mittfünfziger, der selbst in der Finanzbranche arbeitete, zuletzt als Direktor für Soros Fund Management in New York.

An der US-amerikanischen Ostküste lebt Soros heute recht bescheiden. Er besitze keine Yachten und keine Flugzeuge, heißt es aus seinem Umfeld. In New York hat der Milliardär ein Apartment und Büro, Wochenenden verbringt er in Bedford, einem ruhigen, gediegenen Ort im Bundesstaat New York. In Southampton auf Long Island, rund zwei Stunden von Manhattan entfernt, hat Soros zudem ein apartes Anwesen, auf dem er die Sommermonate verbringt. Zum 80. Geburtstag reiste dort auch Joschka Fischer mit Frau an, berichten Gäste der Feier.

----------- Part 5/7

Im August 2012 stieg auf dem Landsitz eine doppelte Party: Neben seinem 82. Geburtstag feierte der Milliardär seine Verlobung mit der mehr als 40 Jahre jüngeren Tamiko Bolton. Nach zwei gescheiterten Ehen, aus denen fünf Kinder hervorgingen, lernte der Superspekulant im Frühjahr 2008 Bolton kennen – bei der Krankengymnastik.

Rührend kümmere sich Bolton jetzt um die Gesundheit des Alten, erzählen Freunde der Familie. Die Unternehmerin japanisch-amerikanischer Abstammung betreibt eine Yoga- und Gesundheits-Internet-Seite. Seinen Lieblingssport Tennis könne Soros aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben, jetzt wache Bolton darüber, dass er regelmäßig Gymnastik mache und sich gesund ernähre.

Während in Europa ganze Journalistenscharen an seinen Lippen hängen, sobald Soros spricht, ist er in den USA – seiner neuen Heimat seit 1956 – heftigst umstritten. Die Konservativen verschmähen ihn als linken Spekulanten, selbst an der Wall Street. „Obwohl er doch eigentlich einer von uns ist“, wie ein Börsenhändler sagt. Ein Vorbild sogar, wegen seiner Risikolust und Furchtlosigkeit.

Aber, so zischen die schicken Anzugsträger zugleich: Soros sei ein boshafter alter Mann, dem nicht zu trauen sei und der selbst niemandem traue. Ein Hedgefondsmanager berichtet, er habe einmal mit Soros ein paar Investments gemacht – ein Fehler, nie wieder. Warum? Wieso? Kein Kommentar.

Nur so viel: Soros traue nicht einmal den eigenen Söhnen Jonathan und Robert, denen er die Führung von Soros Fund Management übertrug. Der Alte halte sie an der kurzen Leine, heißt es an der Wall Street, er überwache jedes Investment und bestimme weiterhin, wo, wie und wie viel in was investiert werde. Jonathan stieg deshalb schon wieder aus.

Soros ist ein rotes Tuch

Für Amerikas Konservative ist Soros ein rotes Tuch. Ein Kapitalismuskritiker, ein früher Förderer und Financier von Barack Obama, ein Spender der demokratischen Partei. Obwohl Soros in seinen Büchern die Fehler des kapitalistischen Systems geißelt, mögen ihn allerdings auch die linken Amerikaner nicht übermäßig, der Mann ist vielen von ihnen schlicht suspekt.

Warren Buffett, Chef von Berkshire Hathaway, Orakel von Omaha, Investmentguru Nummer 1 Warren Buffett ist der drittreichste Mann der Welt. Sein Vermögen wird auf rund 50 Milliarden Dollar geschätzt. Das Erfolgsrezept des US-Investors: Buffett investiert in Unternehmen, die er für unterbewertet hält. Und er kauft nur, was er auch versteht. Selbstbewusstsein, Talent und Gespür kommen hinzu. Zuletzt hat er seinen Anteil an IBM und Wells Fargo aufgestockt.

Top-Aktien im Portfolio von Warren Buffett:

1. Coca-Cola:Wert der Aktien: 15,6 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 21 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent

4. American Express:Wert der Aktien: 8,8 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 11,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent

2. Wells Fargo:Wert der Aktien: 13,7 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 18,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 4,2 Prozent

5. Procter & Gamble:Wert der Aktien: 3,7 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 18,6 Prozent

3. IBM:Wert der Aktien: 13,0 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 17,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 3,5 Prozent

6. Wal Mart:Wert der Aktien: 3,3 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 4,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent Quelle: SEC, stockpickr.com; Stand: 3.9.2012Thomas Boone Pickens, Chef der Private Equity Firma BP Capital Management

T. Boone Pickens war einer der ersten unabhängigen Ölinvestoren, die ihre Firma durch Übernahmen statt durch durch Entdeckung neuer Förderstätten wachsen ließ. Besonders in den 80er Jahren war er damit sehr erfolgreich. 1997 gründete er die Investmentfirma BP Capital Management. Seiner Branche ist auch bei seiner Anlagestrategie treu geblieben. Top-Aktien im Portfolio von T. Boone Pickens:

1. Transocean LTD:Wert der Aktien: 10,2 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 7,8 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 4,3 Prozent

4. Southwestern Energy Company:Wert der Aktien: 8,4 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 6,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf

2. Pioneer Natural Resources:Wert der Aktien: 8,9 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 6,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf

5. Devon Energy:Wert der Aktien: 7,2 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 5,5 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 34,2 Prozent

3. McMoRan Exploration:Wert der Aktien: 8,6 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 6,6 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf

6. EnCana:Wert der Aktien: 7,1 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 5,4 Prozent Veränderung zum Vorquartal: - 63,5 Prozent Quelle: ReutersCarl Icahn, amerikanischer Großinvestor Der Multimilliardär ist nicht überall wohlgelitten.

Er kauft Anteile von Unternehmen und versucht dann, seine Interessen knallhart durchzusetzen. Mancher bezeichnet ihn als Firmenjäger oder Plünderer. Der Regisseur Oliver Stone soll ihn als Vorbild für die Figur des Gordon Gekko in dem Film „Wall Street“ gewählt haben. Sein Vermögen wird auf zehn Milliarden Dollar geschätzt. Top-Aktien im Portfolio von Carl Icahn:

1. Icahn Enterprises:Wert der Aktien: 3,7 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 35,7 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 0,5 Prozent

4. Forest Laboratories:Wert der Aktien: 0,92 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 8,8 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent

2. CVR Energy:Wert der Aktien: 1,8 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 18,1 Prozent Veränderung zum Vorquartal: + 465,8 Prozent

5. FederalMogul:Wert der Aktien: 0,84 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 8,0 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent

3. Chesapeake Energy:Wert der Aktien: 0,93 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 8,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: Neueinkauf

6. Amylin Pharmaceuticals:Wert der Aktien: 0,41 Milliarden Dollar Anteil im Portfolio: 3,9 Prozent Veränderung zum Vorquartal: 0 Prozent

Die europäische Linke hat weit weniger Berührungsängste zu Soros und seinem Geld. Das Ergebnis ist unter anderem in der Reinhardtstraße 19 in Berlin zu finden, in der Zweigstelle des European Council on Foreign Relations (ECFR). Seinem Selbstverständnis nach ist es der erste paneuropäische Thinktank mit Büros in sieben europäischen Hauptstädten, ein „strategisches Netzwerk“ aus Politikern, Intellektuellen und Managern.

An seiner ideellen Spitze steht Joschka Fischer, der ehemalige grüne Außenminister, einer der Gründer des ECFR und einer von drei Vorsitzenden. An der finanziellen Spitze aber steht George Soros. Ohne den Milliardär gäbe es das ECFR nicht. Praktisch im Alleingang finanzierte Soros den Aufbau der Organisation, die massenweise Pro-Euro-Positionen publiziert hat. „Sein Engagement war eminent“, sagt Geschäftsführer Dick Oosting, und auch wenn es schrumpft, „es bleibt sehr wichtig“. Mit 2,52 Millionen britischen Pfund hat Soros’ Open Society Foundation das ECFR allein 2011 unterstützt, das sind fast 70 Prozent aller Zuschüsse und Spenden. 2,52 Millionen Pfund für ein öffentliches Klima, in dem „Solidarität“ für Spanien und Griechenland gedeiht, wo eigentlich kühl von „Geld aus Nordeuropa für Südeuropa“ die Rede sein sollte? 2,52 Millionen Pfund für die Förderung eines Mentalitätsregimes, das unter einer „verantwortungsvollen“ Europa-Politik die nachträgliche Prämierung ihrer dreistesten Profiteure versteht? 2,52 Millionen Pfund als Sponsoring einer Öffentlichkeit, die die Rettung des Euro und die Sozialisierung von Bankschulden begrüßt, wovon vor allem die Finanzmärkte profitieren? Dieselben Finanzmärkte, denen George Soros sein Vermögen verdankt – und an denen der mittlerweile als Familienbetrieb geführte Hedgefonds mit rund 25 Milliarden Dollar investiert

------------ Part 6/7

Soros sei „just driven to save Europe“, meint Oosting, nichts weiter: „Er braucht nicht noch ein paar Millionen mehr.“ Natürlich, dass der bekannteste Währungsspekulant der Welt sich für die Rettung des Euro interessiert – er könne verstehen, dass das Fragen aufwerfe. „Aber ich glaube nicht, dass er dabei noch spekulative Interessen verfolgt.“ Er habe Soros als freundlichen Menschen kennen gelernt, der die Zielgebiete seiner Generosität schnell wechselt. Soros’ Anteil am ECFR-Budget habe 2012 nurmehr bei rund 50 Prozent gelegen, schätzt Oosting, „in diesem Jahr wird es wohl nur noch gut ein Drittel sein.“

Warum auch nicht? Andere Geldgeber rücken nach und finanzieren die Ideen und Interessen des Milliardärs. Die Mercator-Stiftung etwa, die dem ECFR seit 2010 eine Million Euro, verteilt auf drei Jahre, überwiesen hat. Geschäftsführer Bernhard Lorentz ist bekennender Parteigänger der Grünen, hat sich schon zu Joschka Fischers Zeiten Gedanken über „grüne Außenpolitik“ gemacht. Ulrike Guérot wiederum, Repräsentantin für Deutschland beim ECFR, verteilte im November auf dem Parteitag der Grünen Komplimente für die europapolitischen Leitanträge.

Geld für alte Grüne

Dass ausgerechnet Grüne vom Erfolg eines Finanzmarktjongleurs profitieren, über den sie ansonsten, zur Spezies Spekulant verallgemeinert, gerne abfällig urteilen, scheint sie selbst nicht zu stören. Spricht man sie auf ihre Verbindung zu dem spendablen Geldgeber an, werden sie entweder still oder giftig.

Joschka Fischer, der bei der Berliner Tragödien-Rede von Soros im Publikum saß, ließ zweimal ausrichten, dass er partout nichts sagen wolle über sein Verhältnis zu Soros. Über die naheliegende Frage, ob er oder sein Beratungsunternehmen als Türöffner für den Milliardär in Deutschland fungieren und hierzulande dessen Interessen vertreten, schweigt er sich gründlichst aus. Man rede nicht über Mandanten, ja, nicht einmal darüber, wer überhaupt Mandant sei – und wer nicht.

Protest gegen den Euro

„Das ist schlimmste Stammtisch-Ökonomie“

Prof. Dr. Walter Krämer, leitet das Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der TU Dortmund und hat den Protestbrief initiiert. Seine Begründung: "Viele wissen gar nicht, auf was wir uns da einlassen. In zehn oder 15 Jahren müssen wir unser Rentensystem plündern, um irgendwelche maroden Banken zu retten - oder was noch schlimmer wäre, die Notenpresse anwerfen." Über 270 Wirtschaftswissenschaftler kritisieren die Beschlüsse des vergangenen EU-Gipfels. Doch nicht alle deutschen Ökonomen springen auf den

Zug auf - sondern stehen der Bundeskanzlerin bei. Diese Ökonomen streiten sich um Merkels Europolitik. Quelle: PressebildHans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, hat den Protestbrief der Ökonomen von Walter Krämer redaktionell und begleitet und unterschrieben.

Darin steht: "Wir, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler der deutschsprachigen Länder, sehen den Schritt in die Bankenunion, die eine kollektive Haftung für die Schulden der Banken des Eurosystems bedeutet, mit großer Sorge. (...)

Weder der Euro noch der europäische Gedanke als solcher werden durch die Erweiterung der Haftung auf die Banken gerettet, geholfen wird statt dessen der Wall Street, der City of London – auch einigen Investoren in Deutschland - und einer Reihe maroder in- und ausländischer Banken, die nun weiter zu Lasten der Bürger anderer Länder, die mit all dem wenig zu tun haben, ihre Geschäfte betreiben dürfen."

Quelle: dpa"Die Politiker mögen hoffen, die Haftungssummen begrenzen und den Missbrauch durch eine gemeinsame Bankenaufsicht verhindern zu können. Das wird ihnen aber kaum gelingen, solange die Schuldnerländer über die strukturelle Mehrheit im Euroraum verfügen." - Klaus F. Zimmermann, ehemaliger Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, gehört zu den Unterzeichnern. Quelle: dapd

Bernhard Lorentz wiederum verliert bei der Frage, was die Stiftung Mercator bewegt habe, 2010 ihre „Lecture“ zum Thema „Europe in Crisis“ George Soros anzuvertrauen, beinahe die Fassung. Soros sei ein ausgewiesener Kenner der europäischen Politik. Ein Mann, der sich mit Leidenschaft für die europäische Sache einsetze. Der bei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ein- und ausgehe. Was also solle die Frage? Und was, bitte schön, solle die andere Frage? Die nach dem Währungsspekulanten? Soros setze sich für Europa ein, nicht für den Euro. Aha.

Schäubles Sprecher gibt auf Nachfrage augenrollend zu verstehen, dass man zu Soros lieber nichts sagen wolle. Klar ist jedenfalls, dass dem Top-Investor etliche Türen offen stehen. An der Wall Street werden Frankreichs Präsident François Hollande, Italiens Premierminister Mario Monti, EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und der frühere griechische Premier Giorgos Papandreou zu Soros’ Gesprächspartnern gerechnet.

------------- Part 7/7

Abfuhr im Kanzleramt

Im Kanzleramt allerdings holte sich der Milliardär eine Abfuhr. Mehrfach bemühte sich Soros, Angela Merkel seine Aufwartung machen zu dürfen. Doch die Regierungschefin lehnte ab. Allzu eng wollte sie sich mit dem undurchsichtigen Fürsten des großen Geldes nicht einlassen.

Immerhin durfte Soros zweimal in der Wirtschaftsabteilung des Kanzleramts vorsprechen. Zwar breitete er da im Frühsommer 2012 seine (inzwischen längst falsifizierte)

Theorie vom kurz bevorstehenden Untergang des Euro („nur noch drei Monate“) aus, fand aber wenig Zustimmung. Ebenso wenig Soros’ Reformvorschläge.

Die „fanden wir nicht in jeder Hinsicht gut“, so das Resümee der Fachbeamten. „Und seine Prophezeiungen sind ja auch nicht eingetreten.“ Unklar blieb den Gastgebern, was Soros eigentlich wollte: sich wichtig machen, für sein neues Buch werben, gar Entscheidungen anregen oder beeinflussen, die ihm einen Spekulationsgewinn einbrächten? „Man weiß ja nicht, wo er Geld im Markt hat“, lautet achselzuckend die Auskunft.

Ein-Euro-Münze Quelle: dapdEuropaflagge und Griechenland-Flagge Quelle: dapdHaushaltsausschuss Quelle: dpa Gezähmter Hai?

Ob Soros auch finanziell profitiert, wenn er die Euro-Rettung

Im Kanzleramt allerdings holte sich der Milliardär eine Abfuhr. Mehrfach bemühte sich Soros, Angela Merkel seine Aufwartung machen zu dürfen. Doch die Regierungschefin lehnte ab. Allzu eng wollte sie sich mit dem undurchsichtigen Fürsten des großen Geldes nicht einlassen.

Immerhin durfte Soros zweimal in der Wirtschaftsabteilung des Kanzleramts vorsprechen. Zwar breitete er da im Frühsommer 2012 seine (inzwischen längst falsifizierte) Theorie vom kurz bevorstehenden Untergang des Euro („nur noch drei Monate“) aus, fand aber wenig Zustimmung. Ebenso wenig Soros’ Reformvorschläge.

Die „fanden wir nicht in jeder Hinsicht gut“, so das Resümee der Fachbeamten. „Und seine Prophezeiungen sind ja auch nicht eingetreten.“ Unklar blieb den Gastgebern, was Soros eigentlich wollte: sich wichtig machen, für sein neues Buch werben, gar Entscheidungen anregen oder beeinflussen, die ihm einen Spekulationsgewinn einbrächten? „Man weiß ja nicht, wo er Geld im Markt hat“, lautet achselzuckend die Auskunft.

Ob Soros auch finanziell profitiert, wenn er die Euro-Rettung propagiert? Er selbst will nicht mit der WirtschaftsWoche reden, seine Weggefährten sind sich uneins.

Es sei für ihn nicht vorstellbar, dass Soros in der Euro-Krise die Finger von Devisen lassen könnte, sagt einer. „George hat geradezu animalische Instinkte für Währungen und Wechselkurse. Diese Geschäfte haben ihn reich gemacht. Ihn muss die Krise anlocken wie ein Tropfen Blut im Wasser den Hai.“

Allerdings weiß nicht einmal die US-Wertpapieraufsicht SEC über Soros’ Investments im Detail Bescheid. Als 2011 verschärfte Regulierungsvorschriften in Kraft traten, zahlte Soros Fund Management alle Fremdanleger aus. So entging der Fonds der Offenlegung und verwaltet jetzt „nur“ noch das eigene Familienvermögen. Das ist mit geschätzten 25 Milliarden Dollar zwar ausgesprochen stattlich, aber zu gering, um die Kurse ähnlich treiben zu können wie bei seiner Wette gegen die Bank of England.

Doch George Soros redet nicht. Was er macht, bleibt im Dunkeln. Sicher ist jedoch, dass auch Soros’ Engagement für den Euro der Selbstbereicherung dient. Mindestens der intellektuellen.

Nachtrag 18.02.2013, 18.32 Uhr: Heute hat sich Prof. Peter Bofinger telefonisch bei uns gemeldet. Er hatte die Anfrage an ihn nicht beantworten können, da er auf Reisen war. Er teilte mit, dass er vom Institute for New Economic Thinking (Inet) für einen Vortrag auf einer Konferenz ein Honorar in Höhe von 1200 Dollar erhalten hat.

Prof. Bofinger legt Wert darauf, dass er darüber hinaus keine weiteren Honorare von George Soros oder dessen Stiftungen bekommen hat. Zudem teilte er mit, dass er oder sein Institut keinerlei Forschungsgelder von Soros oder dessen Stiftungen erhalten haben.

Nachtrag 4. März, 13 Uhr: Thomas Ferguson, Director of Research Programs, am Institute for New Economic Thinking, hat uns einen Leserbrief geschickt, den wir in leicht verkürzter Form hier wiedergeben:

(...) Der Artikel ist (...) selbst hoch spekulativ. Ein besonders eindringliches Beispiel betrifft die Ausführungen zu dem Panel an der Columbia Universität. Es ist richtig, dass ich teilgenommen habe. Es ist aber jedoch nicht wahr, dass das Institute for New Economic Thinking (INET) die Veranstaltung mitfinanziert hat.

INET steht der Universität nahe und es kommt von Zeit zu Zeit natürlich vor, dass man Ko-Sponsor bei Veranstaltungen von allgemeinem Interesse auftritt. Es ist kein Geld von Seiten INETs geflossen und ich würde dem hinzufügen, dass SYRIZA alle Reisekosten selbst übernommen hat. Die Veranstaltung war Teil ihres USA-Besuchs - ganz ähnlich wie ihr Deutschland-Besuch Anfang Januar, bei dem sie u.a. eine Unterredung mit Bundesfinanzminister Schäuble hatten.

Bei der Paneldiskussion haben die Vertreter SYRIYAs davor gewarnt, dass eine Fortsetzung der Sparpolitik die Gesellschaft zu spalten droht und extremistisch-autoritäre Tendenzen bestärken kann. (...) Ganz ähnlich wie 1931 in Deutschland und ohne Rücksicht auf Verluste führt die Sparpolitik in eine gesellschaftlich unmögliche Lage, die leicht in einer Katastrophe in ganz Südeuropa enden kann.

(preluare http://www.wiwo.de/politik/europa/portraet-unterwuerfiger-respekt/7751122-1.html)


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

De ce „imunitatea naturală” este o problemă politică pentru regimurile progresiste

Dezvăluire bombă a lui Liviu Dragnea: În România SRI-ul pune prim-miniștrii. Liviu Dragnea a declarat că șeful SRI, Hellvig împreună cu Coldea și Dâncu, i-au cerut să-l pună pe Dîncu premier chiar în ziua când PSD câștigase alegerile

SUA. Strategia lui Trump de a elimina RINO-cerii Sistemului din Partidul Republican. De luat aminte și pentru România.

VIDEO. Imagini rare cu o haită de lupi dintr-o pădure din Parcul Național Semenic - Cheile Carașului

Ministrul Sănătății din Brazilia are COVID, în timp ce se află la Adunarea Generală a ONU

O autostradă din Germania, închisă după ce mai multe persoane ar fi fost luate ostatice

Pista de atletism și gazonul de pe Cluj Arena, distruse la UNTOLD

Doi clienți au fost dați afară dintr-un restaurant pentru că purtau măști. "Regula face parte din codul vestimentar al restaurantului"

Studiu în România. Cât ține imunitatea dată de vaccinul împotriva COVID?

Rețea de falsificare a adeverințelor de vaccinare la Primăria Drobeta Turnu Severin

Rapid merge mai departe în Cupa României la fotbal

Coronavirus în România LIVE UPDATE 22 septembrie 2021. Valul patru lovește în plin România. Bilanț complet

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Interviu de dincolo de moarte, cu Alexander Litvinenko: "Partidul comunist nu a produs niciodată nimic. Poate doar ședințe, iar în afara ședințelor crime"

Iohannis, la ONU: Pandemia de COVID-19 ne-a schimbat fundamental modul de viață

Alexandru Rafila îi răspunde lui Klaus Iohannis, care a propus vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii

Salariul minim trebuie să ajungă la 50% din salariul mediu. În cel mai agresiv scenariu, în 2022 salariul minim ar trebui să crească cu 30%

Joe Biden susține soluția a două state în conflictul israelo-palestinian

A venit nota de plată pentru maghiari. Sancțiunea drastică impusă de FIFA, după incidentele rasiste

Cea mai mare înșelătorie cu cupoane din istoria Americii. 12 ani de închisoare pentru Lori Ann Talens, creierul fraudei de 31 de milioane de dolari

VIDEO California. Prăpastia din Lacul Berryessa: ce este și cum funcționează

PSD pune presiune pe PNL pentru a crește salariul minim cu 200 de lei net

PSD: Solicităm dezbatere în Parlamentul European cu privire la creșterea dramatică a prețurilor

Fotbal feminin. România a învins Lituania și are maxim de puncte în preliminariile Cupei Mondiale

Jaf la un magazin de bijuterii din Buzău. Hoțul a fugit cu mai multe obiecte din aur

Orban, atac la Cițu: Când domeniul sănătății nu funcționează este și responsabilitatea premierului

Klaus Iohannis i-a comemorat pe românii decedați pe 11 septembrie 2001 la Turnurile Gemene

Klaus Iohannis îl încurajează pe Florin Cîțu să nu demisioneze. Mesaj ironic adresat lui Ludovic Orban

HOROSCOP 22 septembrie 2021. Soarele în Balanță. Invitație la echilibru pentru patru zodii

McDonald’s își transformă jucăriile dintr-un meniu celebru. Cum va arăta noul Happy Meal

Secretarul general al NATO speră că Franța, SUA și Marea Britanie vor depăși criza actuală

Vaccinare, 21 septembrie: Peste 15.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Situația pe vaccinuri

Un cunoscut brand mondial de lux investește în România: salarii mici la schimb cu genți scumpe

Conducerea Autorității de Supraveghere Financiară, chemată în Senat după prăbușirea City Insurance

Rata de infectare în București depășește 3 la mie. Capitala intră în scenariul roșu

UE va accelera eforturile pentru consolidarea autonomiei strategice, pe fondul disputelor cu SUA

Terence Tao este cel mai deștept om din lume. Nu ridică niciodată vocea și nu e niciodată stresat

O carte pe zi: "Scrisori" de Mozart

I-au luat caii de la bicicletă. Pe soclul statuii lui Napoleon a fost expusă o creație care-l înfățișează pe împărat în rol de livrator. "Are clasă"

Marea provocare a lui Elon Musk pentru zborurile spațiale: toaletele. Ce va avea în plus următorul zbor SpaceX

Patru persoane au murit într-un accident, după ce două autoutilitare și un autoturism s-au ciocnit în Ialomita

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

STUDIU. România este codașă în UE la capitolul femei în conducerea companiilor

Ion Cristoiu: Prin fotografia de Grup, Ludovic Orban a vrut să arate pe ce deputați și senatori contează în eventualitatea ruperii PNL?

Pandemia a explodat în Ilfov: alte 6 localități au depășit pragul de 3 la mie

VIDEO Polițiști texani călare pe cai i-au alungat cu lasoul pe imigranții haitieni

Sex oral într-o parcare din Bucureşti. Ea e dezbrăcată, el cu pantalonii în vine IMAGINI XXX

Terapia naturală cu mofete – beneficii și contraindicații

Sibiu. Protest de amploare împotriva torționarului lui Horea, Cloșca și Crișan și a susținătorilor lui de tip Iohannis. Protest de amploare la Sibiu. Se cere retragerea statuii baronului Brukenthal din Piața Mare dezvelită cu mare fast chiar de Iohannis

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

CIOLOŞ S-A DUS LA NEW-YORK CA SĂ ACCEPTE NOI RELOCĂRI ANTI-CONSTITUȚIONALE DE REFUGIAȚI. Cioloș, la New York: "România recunoaşte responsabilitatea comună în cazul refugiaţilor. România a crescut treptat contribuția sa ca donator, și ca țară de relocare"

TENERÍÍFEE....Vacanțele lungi şi dese cheia marilor succese. TENERIFE. HOTEL ABAMA 5 STELE. A PLECAT PE ASCUNS CA HOȚII. Dar o româncă l-a dat de gol! Toată România a aflat de la o româncă UNDE se află zilele acestea soții Carmen și Klaus Iohannis

Fluierul a avut încă o dată dreptate. După ce ne-a intoxicat la începutul Pandemiei cu originea "sigur, sigur, naturală" a virusului, celebrul The Lancet, o întoarce că la Brăila: "nu există dovezi care să susțină în mod direct o origine naturală"

TRĂDĂTORI DE ȚARĂ. Noua lege a redevențelor e cea veche: Pentru productia din pământul țării de petrol si gaze va fi același BACȘIȘ la fel ca până acum. Norvegia 78% impozitare totală pe petrol și gaze, Marea Britanie 62% și 81%, Danemarca 64%, Romania 19%

Donald Trump: "Cine arde steagul național: Un an de închisoare sau Pierderea Cetățeniei" Reamintim că internaționalistul progresist Cioloş s-a opus adoptării unei legi similare în România încălcând Constituția

MINCIUNA DE LA NOTRE DAME. Internauții Francezi au demontat printr-un simplu experiment MINCIUNA autorităților franceze cu focul "accidental". Lemnul de stejar NU arde în Vâlvătăi...chiar supus la o flacără accidentală relativ mare

CRIMĂ. VICTIME PENTRU PROPAGANDĂ. În loc să oprească IMEDIAT, EPIDEMIA DE RUJEOLĂ veche de 8 luni, Guvernul Cioloș a așteptat să se îmbolnăvească 675 de copii în 23 de județe timp de 8 luni, DOAR ca să facă PROPAGANDA PRO "Legea Vaccinării Obligatorie"

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Imagini XXX. Cine este vedeta surprinsă aproape goală la plajă

CE NE-A ADUS UE-UL? România a acceptat să-și distrugă Industria Siderurgică chiar prin textul Tratatului de Aderare la UE. România a SEMNAT o reducere a producției siderurgice de -2.050.000 tone


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1683, afisate in 29 pagini.