23:59
Comentarii Adauga Comentariu

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂROMÂNIA GUVERNUL ROMÂNIEI COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 16 din 10.03.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pedurata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației deurgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de07.03.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

în contextul necesității menținerii condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cumodificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin.(1 4), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin.(1)

și art . 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța deurgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,cu modificările şi completările ulterioare,

şi ale art. 2 și art. 4 din HotărâreaGuvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența ComitetuluiNațional pentru Situații Speciale de Urgență ,

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art.1 -

Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.03.2021.

Art.2 -

Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 14.03.2021, în contextulepidemiologic actual, sunt prevăzute în anexă la prezenta.

Art.3 -

Se propune încetarea sprijinului acordat Ministerului Afacerilor Internede către Ministerul Apărării Naționale, pentru asigurarea pazei și protecției unorobiective, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice , triaj epidemiologic și asistență medicală , cu posibilitatea relu ării acestuia lasolicitarea Ministerului Afacerilor Interne , în conformitate cu dipozițiile art. 53 dinO.U.G. nr. 70 din 14.05.2020.

Art.4 -

Se propune modificarea cadrului normativ incident în materiaconducerii/coordonării operaționale a Poliției Locale de către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a MunicipiuluiBucurești, instituindu-se posibilitatea adoptării acestei măsuri pe perioada stării dealertă .

Art.5 -

Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor SistemuluiNațional de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prinordine și acte administrative ale conducătorilor acestora

Anexa la HCNSU nr. 16 din 10.03.2021

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

1.

Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și aserviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București - Ilfov pentru situații de urgență , precum și a poliției locale decătre Direcția generală de poliție a Municipiului București/ i nspectoratele județenede poliție .

2.

Se menține obligativitatea asigurării continuit ății activității centrelorrezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categoriivulnerabile și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizuldirecțiilor de sănătate publică județene , respectiv a municipiului București .

3.

Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a - și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii viru sului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.

4.

Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activit ății tuturorcentrelor operative pentru si tuații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

5.

Se consideră necesară menținerea obligativit ății purtării măștii de protecție în spațiile publice, l a locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacelede transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilorinterne.

6.

Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătățiipublice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic , republicată cu modificările șicompletările ulterioare .

7.

Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor desănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului despecialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şiadulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.

8.

Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit punctelor 09-25 .

9.

Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.

10.

Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comunal ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.

11.

Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportu lui și al ministrului sănătății.

12.

În condițiile pct. 10 , se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazineacoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închisesunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

13.

Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,studiourilor de pro ducție de film și audiovizuală , a instituțiilor de spectacole şi/sauconcerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

14.

În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și /sau concerte este permis ă , cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența acumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ /localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori , cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă aspațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitateeste mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisăla depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori .

15.

În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive- î n sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacăocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri depână la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor,concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtareamăștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților undeincidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

16.

Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective ,se desfășoară în interiorul și /sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și alministrului afacerilor interne.

17.

În condițiile pct. 16 , pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS -CoV- 2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cuparticiparea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu audomiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități .

18.

Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin c omun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrulmediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

19.

Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

20.

Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea,saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

21.

Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uripentru adulți , inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fondurieuropene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătatepublică stabilite prin ordinul ministrului sănătății .

22.

Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specificeinstituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale , ordinii și siguranței publice, în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.

23.

Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice dindomeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulareacreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.

24.

Se propune menținerea o rganizării de mitinguri şi demonstraţii cu un numărde participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelormăsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de cătretoți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația ;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți șiasigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării miti ngului sau a demonstraţiei ;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS -CoV-2.

25. Se propune menține rea interdicți ei de circulație în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

26.

Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile , pentrutoate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-05:00 , cu următoarele excepții motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nicirealizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sauefectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare acălătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

27.

La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 26lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilorabilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori odeclaraţie pe propria răspundere.

28.

La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 26lit. b)- d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilorabilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

29.

Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 27 și 28 , trebuie săcuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/loculuiactivităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

30.

Se propune menținerea interdicției

intrării pe teritoriul României, prinpunctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele excepții:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau undocument echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un documentechivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permisde şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi altecategorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilorinternaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poateasigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr.604/2013 al Parlamen tului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilirea criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil deexaminarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid,precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată saudesfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personalnavigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţiisportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizuale , personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturalecare se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

31.

În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită lapct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilortemporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.

32.

Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii derisc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare .

33.

Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații deUrgență de a adopta măsur i de suspendare a zborurilor efectuate de operatoriieconomici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea Institutul Național de Sănătate Publică .

34.

Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;b) de transport marfă și/sau corespondență;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

d) pentru căutare - salvare sau de intervenție în situații de urgență, lasolicitarea unei autorități publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de i ntervenție tehnică, la solicitareaoperatorilor economici stabiliți în România;

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

i) efectuate de trans portatori aerieni deținători de licență de operare înconformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățenistrăini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice CivileRomâne și al autorității competente din statul de destinație;

j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare înconformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizulAutorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului AfacerilorInterne și al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare înconformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiulOrientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejăriisănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state că tre România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente dinstatul de destinație.

35.

Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier depersoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/saupelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

36.

Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, aurmătoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

37.1

la frontiera româno- ungară: Carei, județul Satu Mare.

37.2

la frontiera româno- bulgară:

a) Lipnița, județul Constanța;

b) Dobromir, județul Constanța;

c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

37.3

la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți - Prut, județulBotoșani;

37.4

la frontiera româno- sârbă:

a) Moldova Nouă, județul Caraș -Severin;

b) Vălcani, județul Timiș;

c) Stamora- Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului demarfă);

d) Lunga, județul Timiș;

e) Foeni, județul Timiș.

37.

Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum alproduselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipulrestaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% dincapacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 06 00 -22 00 , în județele / localitățile unde incidența cumulată a cazuri lor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori , fără a depăși 30% din capacitateamaximă a spațiului și în intervalul orar 06 00 -22 00 , dacă incidența cumulată înultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai micăsau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

38.

Se propune menținerea desfășurării activit ății restaurantelor și a cafenelelordin interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50%din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 06:00-22:00 , în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitateamaximă a spațiului și doar în intervalul orar 06:00-22:00 dacă incidența cumulată înultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau e gală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestorunități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

39.

Măsurile prevăzute la pct. 37 şi 38 se aplică şi operatorilor economici caredesfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi caresunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. 40. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 38 și 39 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializareaproduselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă înspațiile respective.

41.

Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.

42.

Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturiloralcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse înexteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 39, cuasigurarea unei distan țe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor deprotecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității NaționaleSanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

43.

Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi și discoteci.

44.

Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi decomerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00 -21:00 .

45.

Prin excepţie de la prevederile pct. 44, în intervalul orar 21:00-05:00 , operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

46.

Prin excepţie de la prevederile pct. 44, în intervalul orar 21:00-05:00 , unităţilefarmaceutice, benzinăriile , operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri careutilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone , îşi potdesfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor deprotecţie sanitară.

47.

În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

48.

Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilorcomune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile șiprotocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum șiprivitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminăriipasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

49.

Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilorcomune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilorde tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor saupunctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul șimodul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personaluloperatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului șipasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ceactivează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

50.

Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelorde transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor detransport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor lainformarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilorși personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătățiiși al ministrului afacerilor interne.

51.

Se propune ca transportul naval să se desfășoar e în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor detransport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transportpersoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilorși personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

52.

Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane săse desfășoare în continuare , în condi țiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

53.

Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată înspații închise în următoarele domenii: activități în piscine , locuri de joacă și săli de jocuri.

54.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă aspațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% dincapacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

55.

Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,operatorii economici și profesioniști lor de a organiza activitatea, astfel încât săasigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic șidezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentruvizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și alministrului afacerilor interne.

56.

Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice șiunităților sanitare non -COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

57.

Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precumși activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își potdesfășura activitatea.

58.

Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să res pecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență , la propunerea Grupului de suporttehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Românieisau a comitetului județean /al municipiului București pentru situații de urgență . Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ- teritoriale în care se constată orăspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere alpersoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

59.

Se menține obligați a operatorilor economici care desfășoară activități deadministrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății .

60.

Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

61.

Se propune limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrulstructurilor de primire turistică , astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, dispuse în următoarele localități /zone în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă :

61.1.

Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova ;

61.2.

Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita - Băi din județul Harghita ;

61.3.

Borșa și Cavnic din județul Maramureș ;

61.4.

Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov ;

61.5. Sovata din județul Mureș ;

61.6. Vatra Dornei din județ ul Suceava ;

61.7. Voineasa din județul Vâlcea ;

61.8. Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș -Severin ;

61.9. Arieșeni din județul Alba ;

61.10. Durău din județul Neamț ;

61.11. Novaci-Rânca din județul Gorj ;

61.12. Păltiniș din județul Sibiu ;

61.13. Stâna de Vale din județul Bihor ;

61.14. Straja din județul Hunedoara .

62.

Se menține obligația ca activitatea în creșe și after -school-uri, să sedesfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministruluieducației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.

63.

Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea șidesfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiilerespectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educațieiși al ministrului sănătății.

64.

Se propune ca l a apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS -CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților s ă fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentruelevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație seasigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții decarantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților debază.

65.

Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice.

66.

În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prinordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, alministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministruluimuncii și protecției sociale .

67.

În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS -CoV-2, utilizarea pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, precum și organizarea și desfășurareaactivității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în condițiilestabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătățiiși al ministrului muncii și protecției sociale .

68.

Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității permite această desfășurare a muncii.

69.

În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu sepoate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, sepropune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de cătreangajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social estedeţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ- teritorială, cuun număr mai mare de 50 de salariaţi , astfel încât personalul să fie împărţit îngrupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

70.

Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor peultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezentahotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre acomitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe bazaanalizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv amunicipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

71.

Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidențacumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/almunicipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

72.

Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifrareprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea dereferinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţiide urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16 00 . Cifra comunicată de cătreDirecţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor d e Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadăde timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

HOROSCOP 25 septembrie 2021. O sâmbătă cu provocări, dar și cu satisfacții. Care zodie are parte de amândouă?

Congresul PNL. Liberalii își aleg astăzi președintele: Ludovic Orban sau Florin Cîțu. Votul, în jurul orei 14.00

,,InSecuritate", cu Bogdan Nicolae – invitat Ing.Dr. Ioan Iordache, director executiv al Asociației pentru Energia Hidrogenului

Carles Puigdemont a fost eliberat din închisoare: "Spania nu pierde niciodată ocazia să se facă de râs"

CACEALMA SI MANIPULARE PENIBILE. Klaus Iohannis "negociaza" cu ONG-urile lui SOROS "ce vor romanii". O mai mare manipulare nu s-a vazut de mult. Protestarii trebuie sa refuze simulacru de negocieri purtate de Iohannis cu ONG-urile lui SOROS

Coronavirus în România LIVE UPDATE 25 septembrie 2021. Bilanț complet COVID-19. Tot mai multe localități în scenariu roșu

Joe Biden, către americani: "Nevaccinații înfundă spitalele și pun în pericol revenirea economică"

Dezvăluire bombă a lui Liviu Dragnea: În România SRI-ul pune prim-miniștrii. Liviu Dragnea a declarat că șeful SRI, Hellvig împreună cu Coldea și Dâncu, i-au cerut să-l pună pe Dîncu premier chiar în ziua când PSD câștigase alegerile

Boom la licitațiile online pentru albume Panini. Se oferă până la 12.000 de euro pentru o colecție de stickere

Talibanii afgani, anunț înfricoșător: "Vom relua amputările de mâini și execuțiile"

Partidul multor finanțați de'ai lui Soros se află într-un deficit de Democrație. O spun chiar deputații lui. Tensiuni in ​​USR: Inca un deputat il acuza pe Nicusor Dan de deficit de democratie. Doar nu credeați că Progresismul şi Soros aduc democrația?

Elon Musk și cântăreața Grimes s-au despărțit după trei ani de căsnicie

Proiect de 40 milioane euro în România pentru energia eoliană

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

ŞOC ÎN LUMEA MANELELOR. Incredibil cu cine l-a înşelat Cristina pe Nicolae Guţă FOTO

POZA ZILEI CARE CIRCULA PE FACEBOOK: MA OPUN VANZARII TERENURILOR SI A RESURSELOR MINERALE ALE ROMANIEI CATRE CETATENII STRAINI SAU COMPANII STRAINE

Satanismul mai activ ca niciodată. SUA. O statuie controversată inaugurată la Templul Satanic din Detroit la o ceremonie satanică secretă a atras proteste.

Laurentiu Primo: Actualitatea Romaneasca de Marti 3-Iunie-2014

Elvețienii sunt împărțit dacă sau nu să voteze căsătoria între homosexuali și în același timp să permită homosexualilor sa adopte copii

Rusia ar putea primi vizita unei delegații a regimului taliban afgan

Daniela Crudu, scene XXX la TV. În ce poziţie indecentă a muls o vacă FOTO

Fotbal: Neymar a reluat antrenamentele

Răsturnare de situaţie în cazul modelului de 14 ani mort de epuizare. Descoperire şocantă la autopsie

FAKE NEWS la FAKE NEWS. Sau cum poți să minți la puterea a doua. CNA-ul Britanic ne spune că înscenarea Sky News făcută cu cei 3 unguri pe post de traficanți de arme era "REALĂ". Concluzia CNA-ului britanic în cazul reportajului Sky News

Continuă exercițiile militare rusești în Transnistria. Tancuri din Transnistria au trecut Nistrul pe sub apa si au simulat un atac impotriva inamicului. R. Moldova: prezenta ilegala a fortelor straine, sfidatoare si inadmisibila

Imagini XXX. Cine este vedeta surprinsă aproape goală la plajă

Alegerile din Germania. Olaf Scholz vorbește deja ca un cancelar: "Am o întâlnire cu oamenii"

Ce este Ateismul Militant şi Cine sunt exponenții lui în România

Sex oral într-o parcare din Bucureşti. Ea e dezbrăcată, el cu pantalonii în vine IMAGINI XXX

Diana Dumitrescu s-a mutat cu bărbatul care a fost filmat în timp ce o dezbrăca pe Inna FOTO

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

ALEGERI UNGARIA. Ungurii nu vor soroşişti. Fidesz aproape 50%. Viktor Orban a obținut al treilea mandat consecutiv: Fidesz va dispune de o majoritate de două treimi, cu 133 de parlamentari din 199. Conducerea Partidului Socialist Ungar înfrânt demisionează

BĂSESCU A FOST ȘI A RĂMAS UN LOBBIST ȘI O VUVUZEA A MULTINAȚIONALELOR STRĂINE. Băsescu: "Introducerea unui impozit pe cifra de afaceri este o întoarcere în paleoliticul fiscal"

FOTO: Circulație oprită pe un drum național, din cauza inundațiilor

Un nou container cu răcire, adus la Morga Sibiu, aglomerată din cauza deceselor de Covid

Filme porno pentru minori la Vaslui: "Îi măsura cucul la toaletă"

Cel mai mare mister al Evului Mediu autohton: unde au dispărut coroanele tuturor voievozilor români. Valoarea lor, estimată la zeci de milioane de euro

Cine deţine Ziare.com, CrestinOrtodox.ro şi un site porno pentru copii: Clopotel.ro precum si okazii.ro, bestmusic.ro, 220.ro, sfatulmedicului.ro, acasa.ro, ele.ro, copilul.ro, studentie.ro, trafic.ro, boom.ro, auto.ro, imobiliare.ro, eva.ro, cinemagia.ro

CENZURĂ LA ANTENA 3. Antena 3 a CENZURAT toată ziua știrea despre Ambasadorul KLEMM care s-a pozat cu STEAGUL SEPARATIST. După ce progresistul GÂDEA s-a bătut cu pumnul în piept duminică "ce mare patriot este"

Morgan Freeman, impresionat de povestea unui orfan român. Interviul va fi difuzat de National Geographic

Elvețienii au ieșit în stradă, pentru a protesta împotriva restricțiilor anti-Covid. Poliția a folosit gloanțe de cauciuc

Ora 18. Doar 27.88% prezența la vot. Alegătorii le-au dat o palmă cioclilor progresiști Werner, Orbon și Barna de la rețeaua progresistă USR-PNL dar și slugilor lor securistoide Ciolacul Dâncul Grindeanul și Tudose care au luat controlul PSD

ASIA EXPRESS. Daniela Crudu, bătută cu pumni şi picioare de Ana Baniciu. "Mi-a dat în faţă de 7 ori, mă feream să nu-mi dea în baloane"

Microbuz implicat într-un accident, în Bacău

Mircea Baniciu, nuntă în stil bătrânesc

Ce scriu cititorii: "Teoria conspirației" s-a adeverit DIN NOU, ȘI DIN NOU...Progresiștii dați de gol în cazul VACCINĂRII CU FORȚA

Iohannis, participare la ONU. Despre ce a vorbit?

Masterclass de Fotografie. Raul Jichici: "Atâta timp cât spune o poveste, aceea e o fotografie bună"

Prietenia între specii. Joaca între un pui de câine și fluture, într-un video viral adorabil

Certificat verde în România. Peste 350 de localități în scenariul roșu. Lista completă

SPD rămâne pe primul loc în sondaje în Germania, dar CDU a redus diferența

Și USR PLUS va organiza congresul la Romexpo, dar cu maxim 150 de persoane simultan în sala

"Viața mea în fotbal". Laura "Lala" Rus, un fel de Cristiano Ronaldo al fotbalului românesc feminin

Scandalul AUKUS. Boris Johnson și Emmanuel Macron au convenit să coopereze pentru depășirea crizei submarinelor

Joe Biden se întâlnește cu liderii din India, Japonia și Australia /China critică reuniunea QUAD

Analiză: Norvegia și Rusia culeg roadele creșterilor de prețuri ale gazelor din Europa

Riscograma.ro : Cazul Basescu - Bercea: Cronologia unei musamalizari

">

Ministrul Maghiar de Externe: "Pachetul Pentru Migrația Globală propus de ONU seamănă ca două picături de apă cu Planul SOROS". ONU vrea ca trecerea frauduloasă a frontierei să nu mai fie infracțiune și să impună Cote Obligatorii de Migranți

Premierul Rusiei: Problema Crimeii nu mai există. Face parte din Rusia


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1854, afisate in 31 pagini.